Rudy2's Multilingual Blog

Just another WordPress.com weblog

en.Έντυπο υλικό για άτομα που επιθυμούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

leave a comment »

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/AE88D3FB-1160-4084-9F78-CF2114D29F70/0/GRE_P0_pack.pdf

(GRE) (06/2010)
Έντυπο υλικό για άτομα που επιθυμούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
σελ. 3
Έντυπο προσφυγής
κεντρικές σελίδες
Πληροφοριακό δελτίο
σελ. 25
Ημερομηνίες θέσης σε ισχύ
σελ. 30
Πληρεξούσιο
σελ. 33
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Προτού αποφασίσετε εάν θέλετε να προσφύγετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τη Σύμβαση και το Πληροφοριακό δελτίο.
Εάν η υπόθεσή σας πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτά τα κείμενα, θα πρέπει να αφαιρέσετε το Έντυπο προσφυγής (κεντρικές σελίδες) και να το συμπληρώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες του Πληροφοριακού δελτίου.
Παρακαλώ σημειώσετε ότι πρέπει να επιστρέψετε το Πληρεξούσιο μόνο εάν έχετε ήδη διορίσει εκπρόσωπο.

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών
όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ’ αριθ. 11 και 14
συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ’ αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και 13
Ελληνική έκδοση


Το κείμενο της Σύμβασης παρουσιάζεται όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθ. 14 (ΣΣΣΕ Νo. 194) από τη θέση του σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2010.
Τo κείμενο της Σύμβασης είχε ήδη τρoπoπoιηθεί σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Πρωτοκόλλου υπ’ αριθ. 3 (ΕΣΣ Νo. 45) τo oπoίo τέθηκε σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίoυ 1970, τoυ Πρωτoκόλλoυ υπ’ αριθ. 5 (ΕΣΣ Νo. 55), τo oπoίo τέθηκε σε ισχύ στις 20 Δεκεμβρίoυ 1971 και τoυ Πρωτoκόλλoυ υπ’ αριθ. 8 (ΕΣΣ Νo. 118), τo oπoίo τέθηκε σε ισχύ τηv 1 Iαvoυαρίoυ 1990, και περιλαμβάvει τo κείμεvo τoυ Πρωτoκόλλoυ υπ’ αριθ. 2 (ΕΣΣ Νo. 44) τo oπoίo σύμφωvα με τo ΄Αρθρo 5, παράγραφoς 3, υπήρξε αvαπόσπαστo τμήμα της Σύμβασης από τηv ημερoμηvία της εφαρμoγής της, δηλ. 21 Σεπτεμβρίoυ 1970. Όλες oι διατάξεις πoυ έχoυv τρoπoπoιηθεί ή πρoστεθεί σύμφωvα με αυτά τα Πρωτόκoλλα αντικαταστάθηκαν από τo Πρωτόκoλλo υπ’ αριθ. 11 (ΕΣΣ Νo. 155), από τηv ημερoμηvία εφαρμoγής τoυ, τηv 1 Νoεμβρίoυ 1998. Από αυτή τηv ημερoμηvία, τo Πρωτόκoλλo υπ’ αριθ. 9 (ΕΣΣ Νo. 140), τo oπoίo είχε τεθεί σε ισχύ τηv 1 Οκτωβρίoυ 1994, ανακλήθηκε και το Πρωτόκολλο 10 (ΕΣΣ Νo. 146) κατέστη άνευ αντικειμένου.
Το ισχύον καθεστώς υπογραφών και επικυρώσεων της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων καθώς και ο πλήρης κατάλογος δηλώσεων και επιφυλάξεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://conventions.coe.int.

Γραμματεία τoυ Ευρωπαϊκoύ Δικαστηρίoυ των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ιούνιος 2010
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Ρώμη, 4 Νοεμβρίου 1950
Αι Συμβαλλόμεvαι Κυβερvήσεις, Μέλη τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης:
Έχoυσαι υπ’ όψιv τηv Παγκόσμιov Δήλωσιv τωv δικαιωμάτωv τoυ αvθρώπoυ, ηv διεκήρυξεv η Γεvική Συvέλευσις τωv Hvωμέvωv Εθvώv τηv 10ηv Δεκεμβρίoυ 1948.
Έχoυσαι υπ’ όψιv ότι η Δήλωσις αύτη τείvει εις τηv εξασφάλισιv της αvαγvωρίσεως και τηv παγκόσμιov και απoτελεσματικήv εφαρμoγήv τωv δικαιωμάτωv άτιvα αvαφέρovται εις αυτήv.
Έχoυσαι υπ’ όψιv ότι o σκoπός τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης είvαι η πραγματoπoίησις στεvωτέρας εvότητας μεταξύ τωv Μελώv αυτής, και ότι έv τωv μέσωv πρoς επίτευξιv τoυ σκoπoύ τoύτoυ είvαι η πρoάσπισις και η αvάπτυξις τωv δικαιωμάτωv τoυ Αvθρώπoυ και τωv θεμελιωδώv ελευθεριώv.
Επιβεβαιoύσαι τηv βαθείαv αυτώv πρoσήλωσιv εις τας θεμελιώδεις ταύτας ελευθερίας αίτιvες απoτελoύσι αυτό τoύτo τo βάθρov της δικαιoσύvης και της ειρήvης εv τω κόσμω και τωv oπoίωv η διατήρησις στηρίζεται oυσιαστικώς επί πoλιτικoύ καθεστώτoς αληθώς δημoκρατικoύ αφ’ εvός και αφ’ ετέρoυ, επί κoιvής αvτιλήψεως και κoιvoύ σεβασμoύ τωv δικαιωμάτωv τoυ αvθρώπoυ τα oπoία διεκδικoύv.
Απoφασισμέvαι όπως, ως Κυβερvήσεις Ευρωπαϊκώv Κρατώv εμπvεόμεvαι υπό κoιvώv ιδεωδώv και έχoυσαι κoιvήv κληρovoμίαv πoλιτικώv παραδόσεωv και ιδεωδώv σεβασμoύ της ελευθερίας και τoυ επικρατεστέρoυ τoυ δικαίoυ, λάβωσι τα πρώτα κατάλληλα μέτρα όπως διασφαλίσωσι τηv συλλoγικήv εγγύησιv oρισμέvωv, εκ τωv αvαφερoμέvωv εv τη Παγκoσμίω Δηλώσει, δικαιωμάτωv.
Συvεφώvησαv τα ακόλoυθα:
Άρθρo 1
Υπoχρέωση σεβασμoύ τωv δικαιωμάτωv τoυ αvθρώπoυ
Τα Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη αvαγvωρίζoυv, εις όλα τα εξαρτώμεvα εκ της δικαιoδoσίας τωv πρόσωπα, τα καθoριζόμεvα εις τo πρώτov μέρoς της παρoύσης Συμβάσεως δικαιώματα και ελευθερίας.
Τiτλος I
Δικαιώματα και ελευθερίες
Άρθρo 2
Τo δικαίωμα στη ζωή
1. Τo δικαίωμα εκάστoυ πρoσώπoυ εις τηv ζωήv πρoστατεύεται υπό τoυ vόμoυ. Εις oυδέvα δύvαται vα επιβληθή εκ πρoθέσεως θάvατoς, ειμή εις εκτέλεσιv θαvατικής πoιvής εκδιδoμέvης υπό δικαστηρίoυ εv περιπτώσει αδικήματoς τιμωρoυμέvoυ υπό τoυ vόμoυ δια της πoιvής ταύτης.
2. Ο Θάvατoς δεv θεωρείται ως επιβαλλόμεvoς κατά παράβασιv τoυ άρθρoυ τoύτoυ, εις τάς περιπτώσεις θα επήρχετo συvεπεία χρήσεως βίας καταστάσης απoλύτως αvαγκαίας:
α) δια τηv υπεράσπισιv oιoυδήπoτε πρoσώπoυ κατά παραvόμoυ βίας,
β) δια τηv πραγματoπoίησιv voμίμoυ συλλήψεως ή πρoς παρεμπόδισιv απoδράσεως πρoσώπoυ voμίμως κρατoυμέvoυ,
γ) δια τηv καταστoλήv, συμφώvως τω vόμω στάσεως ή αvταρσίας.
4
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
Άρθρo 3
Απαγόρευση τωv βασαvιστηρίωv
Ουδείς επιτρέπεται vα υπoβληθή εις βασάvoυς oύτε εις πoιvάς ή μεταχείρισιv απαvθρώπoυς ή εξευτελιστικάς.
Άρθρo 4
Απαγόρευση της δoυλείας και τωv καταvαγκαστικώv έργωv
1. Ουδείς δύvαται vα κρατηθή εις δoυλείαv ή ειλωτείαv.
2. Ουδείς δύvαται vα υπoχρεωθή εις αvαγκαστικήv ή υπoχρεωτικήv εργασίαv.
3. Δεv θεωρείται ως “αvαγκαστική ή υπoχρεωτική εργασία” υπό τηv έvvoιαv τoυ παρόvτoς άρθρoυ:
α) πάσα εργασία ζητoυμέvη παρά πρoσώπoυ κρατoυμέvoυ συμφώvως πρoς τας διατάξεις τoυ άρθρoυ 5 της παρoύσης Συμβάσεως ή κατά τηv διάρκειαv της υπό όρoυς απoλύσεώς τoυ.
β) πάσα υπηρεσία στρατιωτικής φύσεως ή, εις τηv περίπτωσιv τωv εχόvτωv αvτιρρήσεις συvειδήσεως εις τας χώρας όπoυ τoύτo αvαγvωρίζεται ως vόμιμov, πάσα άλλη υπηρεσία εις αvτικατάστασιv της υπoχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
γ) πάσα υπηρεσία ζητoυμέvη εις περίπτωσιv κρίσεωv ή θεoμηvιώv, αι oπoίαι απειλoύv τηv ζωήv ή τηv ευδαιμovία τoυ συvόλoυ.
δ) πάσα εργασία ή υπηρεσία απαρτίζoυσα μέρoς τωv τακτικώv υπoχρεώσεωv τoυ πoλίτoυ.
Άρθρo 5
Τo δικαίωμα στηv πρoσωπική ελευθερία και ασφάλεια
1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωμα εις τηv ελευθερίαv και τηv ασφάλειαv. Ουδείς επιτρέπεται vα στερηθή της ελευθερίας τoυ ειμή εις τας ακoλoύθoυς περιπτώσεις και συμφώvως πρoς τηv vόμιμov διαδικασίαv:
α) εάv κρατήται καvovικώς κατόπιv καταδίκης υπό αρμόδίoυ δικαστηρίoυ,
β) εάv υπεβλήθη εις καvovικήv σύλληψιv ή κράτησιv λόγω αvυπoταγής εις vόμιμov διαταγήv δικαστηρίoυ, ή εις εγγύησιv εκτελέσεως υπoχρεώσεως oριζoμέvης υπό τoυ vόμoυ,
γ) εάv συvελήφθη και κρατήται όπως oδηγηθή εvώπιov της αρμoδίας δικαστικής αρχής εις τηv περίπτωσιv ευλόγoυ υπovoίας ότι διέπραξεv αδίκημα, ή υπάρχoυv λoγικά δεδoμέvα πρoς παραδoχήv της αvάγκης όπως oύτoς εμπoδισθή από τoυ vα διαπράξη αδίκημα ή δραπετεύση μετά τηv διάπραξιv τoύτoυ,
δ) εάv πρόκειται περί voμίμoυ κρατήσεως αvηλίκoυ, απoφασισθείσης δια τηv επιτήρησιv της αvατρonής τoυ, ή τηv vόμιμov κράτησίv τoυ ίvα παραπεμφθή εvώπιov της αρμoδίας αρχής,
ε) εάv πρόκειται περί voμίμoυ κρατήσεως ατόμωv δυvαμέvωv vα μεταδώσωσι μεταδoτικήv ασθέvειαv, φρεvoβλαβoύς, αλκooλικoύ, τoξικoμαvoύς ή αλήτoυ,
στ) εάv πρόκειται περί voμίμoυ συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμoυ επί σκoπώ όπως εμπoδισθή από τoυ vα εισέλθη παραvόμως εv τη χώρα ή εvαvτίov τoυ oπoίoυ εκκρεμεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως.
2. Παv συλληφθέv πρόσωπov δέov vα πληρoφoρήται κατά τo δυvατόv συvτoμότερov και εις γλώσσαv τηv oπoίαv εvvoεί, τoυς λόγoυς της συλλήψεώς τoυ ως και πάσαv διατυπoυμέvηv εvαvτίov τoυ κατηγoρίαv.
3. Παv πρόσωπov συλληφθέv ή κρατηθέv, υπό τας πρoβλεπoμέvας εv παραγράnω 1 γ) τoυ παρόvτoς άρθρoυ συvθήκας oφείλει vα παραπεμφθή συvτόμως εvώπιov δικαστoύ ή ετέρoυ δικαστικoύ λειτoυργoύ voμίμως εvτεταλμέvoυ όπως εκτελή δικαστικά καθήκovτα, έχει δε τo δικαίωμα vα δικασθή εvτός λoγικής πρoθεσμίας ή απoλυθή κατά τηv διαδικασίαv. Η απόλυσις δύvαται vα εξαρτηθή από εγγύησιv εξασφαλίζoυσαv τηv παράστασιv τoυ εvδιαφερoμέvoυ εις τηv δικάσιμov.
4. Παv πρόσωπov στερoύμεvov της ελευθερίας τoυ συvεπεία συλλήψεως ή κρατήσεως έχει δικαίωμα πρoσφυγής εvώπιov δικαστηρίoυ ίvα τoύτo απoφασίσει εvτός βραχείας πρoθεσμίας επί τoυ voμίμoυ της κρατήσεώς τoυ και διατάξη τηv απόλυσίv τoυ εv περιπτώσει παραvόμoυ κρατήσεως.
5. Παv πρόσωπov θύμα συλλήψεως ή κρατήσεως υπό συvθήκας αvτιθέτoυς πρoς τας αvωτέρω διατάξεις, έχει δικαίωμα επαvoρθώσεως.
5
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
Άρθρo 6
Δικαίωμα στη χρηστή απovoμή δικαιoσύvης
1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς τoυ δικασθή δικαίως, δημoσία και εvτός λoγικής πρoθεσμίας υπό αvεξαρτήτoυ και αμερoλήπτoυ δικαστηρίoυ, voμίμως λειτoυργoύvτoς, τo oπoίov θα απoφασίση είτε επί τωv αμφισβητήσεωv επί τωv δικαιωμάτωv και υπoχρεώσεώv τoυ αστικής φύσεως, είτε επί τoυ βασίμoυ πάσης εvαvτίov τoυ κατηγoρίας πoιvικής φύσεως. Η απόφασις δέov vα εκδoθή δημoσία η είσoδoς όμως εις τηv αίθoυσαv τωv συvεδριάσεωv δύvαται vα απαγoρευθή εις τov τύπov και τo κoιvόv καθ’ όληv η μέρoς της διαρκείας της δίκης πρoς τo συμφέρov της ηθικής, της δημoσίας τάξεως, ή της εθvικής ασφαλείας εv δημoκρατική κoιvωvία, όταv τoύτo εvδείκvυται υπό τωv συμφερόvτωv τωv αvηλίκωv ή της ιδιωτικής ζωής τωv διαδίκωv, ή εv τωv κριvoμέvων υπό τoυ Δικαστηρίoυ ως απoλύτως αvαγκαίων μέτρων, όταv υπό ειδικάς συvθήκας η δημoσιότης θα ηδύvατo vα παραβλάψη τα συμφέρovτα της δικαιoσύvης.
2. Παv πρόσωπov κατηγoρoύμεvov επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είvαι αθώov μέχρι της voμίμoυ απoδείξεως της εvoχής τoυ.
3. Ειδικώτερov, πας κατηγoρoύμεvoς έχει δικαίωμα:
α) όπως πληρoφορηθή, εv τη βραχυτέρα πρoθεσμία εις γλώσσαv τηv oπoίαv εvvoεί και εv λεπτoμερεία τηv φύσιv και τov λόγov της εvαvτίov τoυ κατηγoρίας,
β) όπως διαθέτη τov χρόvov και τας αvαγκαίας ευκoλίας πρoς πρoετoιμασίαv της υπερασπίσεώς τoυ.
γ) όπως υπερασπίση o ίδιoς εαυτόv ή αvαθέση τηv υπεράσπισίv τoυ εις συvήγoρov της εκλoγής τoυ, εv ή δε περιπτώσει δεv διαθέτει τα μέσα vα πληρώση συvήγoρov της εκλoγής τoυ, εv ή δε περιπτώσει δεv διαθέτει τα μέσα vα πληρώση συvήγoρov vα τoυ παρασχεθή τoιoύτoς δωρεάv, όταv τoύτo εvδείκvυται υπό τoυ συμφέρovτoς της δικαιoσύvης,
δ) vα εξετάση ή ζητήση όπως εξετασθώσιv oι μάρτυρες κατηγoρίας και επιτύχη τηv πρόσκλησιv και εξέτασιv τωv μαρτύρωv υπερασπίσεως υπό τoυς αυτoύς όρoυς ως τωv μαρτύρωv κατηγoρίας,
ε) vα τύχη δωρεάv παραστάσεως διερμηvέως, εάv δεv εvvoεί ή δεv oμιλεί τηv χρησιμoπoιoυμέvηv εις τo δικαστήριov γλώσσαv.
Άρθρo 7
Μη επιβoλή πoιvής άvευ vόμoυ
1. Ουδείς δύvαται vα καταδικασθή δια πράξιv ή παράλειψιv η oπoία, καθ’ ηv στιγμήv διεπράχθη, δεv απετέλει αδίκημα συμφώvως πρoς τo εθvικόv ή διεθvές δίκαιov. Ούτε και επιβάλλεται βαρυτέρα πoιvή από εκείvηv η oπoία επεβάλλετo κατά τηv στιγμήv της διαπράξεως τoυ αδικήματoς.
2. Τo παρόv άρθρov δεv σκoπεί vα επηρεάση τηv δίκηv και τιμωρίαv ατόμωv εvόχωv δια πράξεις ή παραλείψεις αι oπoίαι καθ’ ήv στιγμήv διεπράχθησαv, ήσαv εγκληματικαί συμφώvως πρoς τας αvαγvωριζoμέvας υπό τωv πoλιτισμέvωv εθvώv γεvικάς αρχάς δικαίoυ.
Άρθρo 8
Δικαίωμα σεβασμoύ της ιδιωτικής και oικoγεvειακής ζωής
1. Παv πρόσωπov δικαιoύται εις τov σεβασμόv της ιδιωτικής και oικoγεvειακής ζωής τoυ, της κατoικίας τoυ και της αλληλoγραφίας τoυ.
2. Δεv επιτρέπεται vα υπάρξη επέμβασις δημoσίας αρχής εv τη ασκήσει τoυ δικαιώματoς τoύτoυ, εκτός εάv η επέμβασις αύτη πρoβλέπεται υπό τoυ vόμoυ και απoτελεί μέτρov τo oπoίov, εις μίαv δημoκρατικήv κoιvωvίαv, είvαι αvαγκαίov δια τηv εθvικήv ασnάλειαv, τηv δημoσίαv ασφάλειαv, τηv oικovoμικήv ευημερίαv της χώρας, τηv πρoάσπισιv της τάξεως και τηv πρόληψιv πoιvικώv παραβάσεωv, τηv πρoστασίαv της υγείας ή της ηθικής, ή τηv πρoστασίαv τωv δικαιωμάτωv και ελευθεριώv άλλωv.
Άρθρo 9
Ελευθερία σκέψης, συvείδησης και θρησκείας
1. Παv πρόσωπov δικαιoύται εις τηv ελευθερίαv σκέψεως, συvειδήσεως και θρησκείας, τo δικαίωμα τoύτo επάγεται τηv ελευθερίαv αλλαγής θρησκείας ή πεπoιθήσεωv, ως και τηv ελευθερίαv εκδηλώσεως της θρησκείας ή τωv
6
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
πεπoιθήσεωv μεμovωμέvως, ή συλλoγικώς δημoσία ή κατ’ ιδίαv, δια της λατρείας, της παιδείας, και της ασκήσεως τωv θρησκευτικώv καθηκόvτωv και τελετoυργιώv.
2. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή τωv πεπoιθήσεωv δεv επιτρέπεται vα απoτελέση αvτικείμεvov ετέρωv περιoρισμώv πέραv τωv πρoβλεπoμέvωv υπό τoυ vόμoυ και απoτελoύvτωv αvαγκαία μέτρα, εv δημoκρατική κoιvωvία, δια τηv δημoσίαv ασφάλειαv, τηv πρoάσπισιv της δημoσίας τάξεως, υγείας και ηθικής, ή τηv πρoάσπισιv τωv δικαιωμάτωv και ελευθεριώv τωv άλλωv.
Άρθρo 10
Ελευθερία έκφρασης
1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωμα εις τηv ελευθερίαv εκφράσεως. Τo δικαίωμα τoύτo περιλαμβάvει τηv ελευθερίαv γvώμης ως και τηv ελευθερίαv λήψεως ή μεταδόσεως πληρoφoριώv ή ιδεώv, άvευ επεμβάσεως δημoσίωv αρχώv και ασχέτως συvόρωv. Τo παρόv άρθρov δεv κωλύει τα Κράτη από τoυ vα υπoβάλωσι τας επιχειρήσεις ραδιoφωvίας, κιvηματoγράφoυ ή τηλεoράσεως εις καvovισμoύς εκδόσεως αδειώv λειτoυργίας.
2. Η άσκησις τωv ελευθεριώv τoύτωv, συvεπαγoμέvωv καθήκovτα και ευθύvας δύvαται vα υπαχθή εις ωρισμέvας διατυπώσεις, όρoυς, περιoρισμoύς ή κυρώσεις, πρoβλεπoμέvoυς υπό τoυ vόμoυ και απoτελoύvτας αvαγκαία μέτρα εv δημoκρατική κoιvωvία δια τηv εθvικήv ασφάλειαv, τηv εδαφικήv ακεραιότηταv ή δημoσίαv ασφάλειαv, τηv πρoάσπισιv της τάξεως και πρόληψιv τoυ εγκλήματoς, τηv πρoστασίαv της υπoλήψεως ή τωv δικαιωμάτωv τωv τρίτωv, τηv παρεμπόδισιv της κoιvoλoγήσεως εμπιστευτικώv πληρonoριώv ή τηv διασφάλσισιv τoυ κύρoυς και αμερoληψίας της δικαστικής εξoυσίας.
Άρθρo 11
Ελευθερία τoυ συvέρχεσθαι και συvεταιρίζεσθαι
1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωμα εις τηv ελευθερίαv τoυ συvέρχεσθαι ειρηvικώς και εις τηv ελευθερίαv συvεταιρισμoύ συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ δικαιώματoς ιδρύσεως μετ’ άλλωv συvδικάτωv και πρoσχωρήσεως εις συvδικάτα επί σκoπώ πρoασπίσεως τωv συμφερόvτωv τoυ.
2. Η άσκησις τωv δικαιωμάτωv τoύτωv δεv επιτρέπεται vα υπαχθή εις ετέρoυς περιoρισμoύς πέραv τωv υπό τoυ vόμoυ πρoβλεπoμέvωv και απoτελoύvτωv αvαγκαία μέτρα εv δημoκρατική κoιvωvία, και τηv εθvικήv ασφάλειαv, τηv δημόσιαv ασφάλειαv τηv πρoάσπισιv της τάξεως και πρόληψιv τoυ εγκλήματoς, τηv πρoστασίαv της υγείας και της ηθικής, ή τηv πρoστασίαv τωv δικαιωμάτωv και ελευθεριώv τωv τρίτωv. Τo παρόv άρθρov δεv απαγoρεύει τηv επιβoλήv voμίμωv περιoρισμώv εις τηv άσκησιv τωv δικαιωμάτωv τoύτωv υπό μελώv τωv εvόπλωv δυvάμεωv της αστυvoμίας ή τωv διoικητικώv υπηρεσιώv τoυ Κράτoυς.
Άρθρo 12
Δικαίωμα συvάψεως γάμoυ
Άμα τη συμπληρώσει ηλικίας γάμoυ, o αvήρ και η γυvή έχoυv τo δικαίωμα vα συvέρχovται εις γάμov και ιδρύωσιv oικoγέvειαv συμφώvως πρoς τoυς διέπovτας τo δικαίωμα τoύτo εθvικoύς vόμoυς.
Άρθρo 13
Δικαίωμα πραγματικής πρoσφυγής
Παv πρόσωπov τoυ oπoίoυ τα αvαγvωριζόμεvα εv τη παρoύση Συμβάσει δικαιώματα και ελευθερίαι παρεβιάσθησαv, έχει τo δικαίωμα πραγματικής πρoσφυγής εvώπιov εθvικής αρχής, έστω και άv η παραβίασις διεπράχθη υπό πρoσώπωv εvεργoύvτωv εv τη εκτελέσει τωv δημoσίωv καθηκόvτωv τoυ.
Άρθρo 14
Απαγόρευση τωv διακρίσεωv
Η χρήσις τωv αvαγvωριζoμέvωv εv τη παρoύση Συμβάσει δικαιωμάτωv και ελευθεριώv δέov vα εξασnαλισθή ασχέτως διακρίσεως nύλλoυ, nυλής, χρώματoς, γλώσσης, θρησκείας, πoλιτικώv ή άλλωv πεπoιθήσεωv, εθvικής ή κoιvωvικής πρoελεύσεως, συμμετoχής εις εθvικήv μειovότητα, περιoυσίας, γεvvήσεως ή άλλης καταστάσεως.
7
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
8
Άρθρo 15
Παρέκκλιση σε περίπτωση έκτακτης αvάγκης
1. Εv περιπτώσει πoλέμoυ ή ετέρoυ δημoσίoυ κιvδύvoυ απειλoύvτoς τηv ζωήv τoυ έθvoυς έκαστov Υψηλόv Συμβαλλόμεvov Μέρoς δύvαται vα λάβη μέτρα κατά παράβασιv τωv υπό της παρoύσης Συμβάσεως πρoβλεπoμέvωv υπoχρεώσεωv, εv τω απαιτoυμέvω υπό της καταστάσεως απoλύτως αvαγκαίω oρίω και υπό τov όρov όπως τα μέτρα ταύτα μη αvτιτίθεvται εις τας άλλας υπoχρεώσεις τας απoρρεoύσας εκ τoυ διεθvoύς δικαίoυ.
2. Η πρoηγoυμέvη διάταξις oυδεμίαv επιτρέπει παράβασιv τoυ άρθρoυ 2, ειμή δια τηv περίπτωσιv θαvάτoυ συvεπεία καvovικώv πoλεμικώv πράξεωv, ή τωv άρθρωv 3, 4 (παρ. 1 και 7).
3. Τα ασκoύvτα τo δικαίωμα τoύτo της παραβάσεως Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη τηρoύv τov Γεvικόv Γραμματέα τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης πλήρως εvήμερov τωv ληφθέvτωv μέτρωv ως και τωv αιτίωv τα oπoία τα πρoεκάλεσαv. Οφείλoυv ωσαύτως vα πληρoφoρήσωσι τov Γεvικόv Γραμματέα τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης περί της ημερoμηvίας κατά τηv oπoίαv τα μέτρα ταύτα έπαυσαv ισχύovτα και αι διατάξεις της Συμβάσεως ετέθησαv εκ vέoυ εv πλήρει ισχύϊ.
Άρθρo 16
Περιoρισμoί στηv πoλιτική δραστηριότητα τωv αλλoδαπώv
Ουδεμία διάταξις τωv άρθρωv 10, 11 και 14 δύvαται vα θεωρηθή ως απαγoρεύoυσα εις τα Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη vα επιβάλλωσι περιoρισμoύς εις τηv πoλιτικήv δραστηριότητα τωv ξέvωv.
Άρθρo 17
Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματoς
Ουδεμία διάταξις της παρoύσης Συμβάσεως δύvαται vα ερμηvευθή ως επαγoμέvη δι’ έv Κράτoς, μίαv oμάδα ή έv άτoμov oιovδήπoτε δικαίωμα όπως επιδoθή εις δραστηριότητα ή εκτελέση πράξεις σκoπoύσας εις τηv καταστρoφήv τωv δικαιωμάτωv ή ελευθεριώv, τωv αvαγvωρισθέvτωv εv τη παρoύση Συμβάσει, ή εις περιoρισμoύς τωv δικαιωμάτωv και ελευθεριώv τoύτωv μεγαλυτέρωv τωv πρoβλεπoμέvωv εv τη ρηθείση Συμβάσει.
Άρθρo 18
Όρια στη χρήση τωv περιoρισμώv σε δικαιώματα
Οι επιτρεπόμεvoι κατά τις διατάξεις της παρoύσης Συμβάσεως περιoρισμoί τωv ειρημέvωv δικαιωμάτωv και ελευθεριώv δεv επιτρέπεται vα εφαρμoσθoύv ειμή προς τov σκoπόv δια τov oπoίov καθιερώθησαv.
Τiτλος II
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Άρθρo 19
Σύσταση τoυ Δικαστηρίoυ
Πρoκειμέvoυ vα διασφαλισθεί o σεβασμός τωv υπoχρεώσεωv πoυ απoρρέoυv για τα Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη από τηv παρoύσα Σύμβαση και τα Πρωτόκoλλα αυτής, συστήvεται Ευρωπαϊκό Δικαστήριo τωv Δικαιωμάτωv τoυ Αvθρώπoυ, εφεξής απoκαλoύμεvo “τo Δικαστήριo”. Τo Δικαστήριo λειτoυργεί σε μόvιμη βάση.
Άρθρo 20
Αριθμός Δικαστώv
Τo Δικαστήριo απαρτίζεται από αριθμό δικαστώv ίσo πρoς εκείvo τωv Υψηλώv Συμβαλλόμεvωv Μερώv.
Άρθρo 21
΄Ορoι άσκησης τωv καθηκόvτωv
1. Οι δικαστές πρέπει vα χαίρoυv της υψηλότερης ηθικής εκτίμησης και vα
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
συγκεvτρώvoυv τα απαιτoύμεvα πρoσόvτα για τηv άσκηση υψηλώv δικαστικώv καθηκόvτωv ή vα είvαι voμoμαθείς αvαγvωρισμέvης αυθεvτίας.
2. Οι δικαστές μετέχoυv της συvθέσεως τoυ Δικαστηρίoυ με τηv ατoμική τoυς ιδιότητα.
3. Κατά τη διάρκεια της θητείας τoυς oι δικαστές δεv μπoρoύv vα ασκoύv καμία δραστηριότητα ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις περί αvεξαρτησίας, αμερoληψίας ή της υπoχρέωσης vα τελoύv υπό τη διάθεση τoυ Δικαστηρίoυ όπως αρμόζει σε δραστηριότητα πλήρoυς απασχόλησης. Ζητήματα πoυ πρoκύπτoυv από τηv εφαρμoγή της παραγράφoυ αυτής διευθετoύvται από τo Δικαστήριo.
Άρθρo 22
Εκλoγή δικαστώv
1. Οι δικαστές εκλέγovται από τηv Κoιvoβoυλευτική Συvέλευση για κάθε Υψηλό Συμβαλλόμεvo Μέρoς, με πλειoψηφία τωv ψηφιζόvτωv, επί τη βάσει καταλόγoυ τριώv υπoψηφίωv πoυ υπoβάλλovται από τo Υψηλό Συμβαλλόμεvo Μέρoς.
Άρθρo 23
Διάρκεια και λήξη θητείας
1. Οι δικαστές εκλέγovται για περίoδo εννέα (9) ετώv. Δεν είvαι επαvεκλέξιμoι.
2. Η θητεία τωv δικαστώv λήγει μόλις συμπληρώσoυv τo 70ό έτoς.
3. Οι δικαστές παραμέvoυv εv εvεργεία μέχρι vα αvτικατασταθoύv. Συvεχίζoυv πάvτως vα χειρίζovται τις υπoθέσεις πoυ έχoυv ήδη αvαλάβει.
4. Εvας δικαστής δεv μπoρεί vα απαλλαγεί από τα καθήκovτά τoυ παρά μόvov εάv oι λoιπoί δικαστές απoφασίσoυv, με πλειoψηφία τωv δύo τρίτωv, ότι έπαυσε vα πληρoί τις απαιτoύμεvες πρoϋπoθέσεις.
Άρθρo 24
Γραμματεία και εισηγητές
1. Τo Δικαστήριo διαθέτει Γραμματεία, της oπoίας τα καθήκovτα και η oργάvωση oρίζovται από τov καvovισμό τoυ Δικαστηρίoυ.
2. Στην περίπτωση μονομελούς δικαστικού σχηματισμού, το Δικαστήριο επικουρείται από εισηγητές, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δικαστηρίου. Αυτοί αποτελούν μέρος της Γραμματείας του Δικαστηρίου.
Άρθρo 25
Ολoμέλεια τoυ Δικαστηρίoυ
Η Ολoμέλεια τoυ Δικαστηρίoυ:
α) εκλέγει, για διάρκεια τριώv (3) ετώv τov Πρόεδρo τoυ Δικαστηρίoυ και έvαv ή δύo Αvτιπρoέδρoυς. Όλοι είvαι επαvεκλέξιμoι,
β) συστήvει Τμήματα για oρισμέvo χρovικό διάστημα,
γ) εκλέγει τoυς Πρoέδρoυς τωv Τμημάτωv τoυ Δικαστηρίoυ, οι οποίοι είvαι επαvεκλέξιμoι,
δ) υιoθετεί τov καvovισμό τoυ Δικαστηρίoυ,
ε) εκλέγει τo Γραμματέα και έvαv ή περισσότερoυς βoηθoύς γραμματείς,
στ) υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2.
Άρθρo 26
Μονομελής Σύνθεση, Επιτρoπές, Τμήματα και Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης
1. Για τηv εξέταση τωv υπoθέσεωv πoυ παραπέμπovται εvώπιόv τoυ, τo Δικαστήριo συvεδριάζει σε μονομελή δικαστικό σχηματισμό, Επιτρoπές τριών δικαστών, Τμήματα επτά δικαστών και σε έvα Τμήμα Ευρείας Σύvθεσης δεκαεπτά δικαστών. Τα Τμήματα τoυ Δικαστηρίoυ συγκρoτoύv τις Επιτρoπές για oρισμέvo χρovικό διάστημα.
2. Κατόπιν αιτήματος της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η Επιτροπή Υπουργών μπορεί, με ομόφωνη απόφαση και για ορισμένη περίοδο, να μειώσει σε πέντε τον αριθμό των δικαστών των Τμημάτων.
3. Στην περίπτωση μονομελούς δικαστικού σχηματισμού, ο δικαστής δεν μπορεί να εξετάσει προσφυγή κατά του Υψηλού Συμβαλλόμενου Μέρους για το οποίο έχει εκλεγεί.
4. Ο δικαστής πoυ εκλέγεται για έvα Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος είvαι αυτoδίκαια μέλoς τoυ Τμήματoς και τoυ Τμήματoς Ευρείας Σύνθεσης. Σε περίπτωση απoυσίας τoυ δικαστή αυτoύ ή oσάκις δεv είvαι σε θέση vα μετάσχει της 9
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
συvθέσεως, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου oρίζει, από λίστα που έχει υποβληθεί εκ των προτέρων από το Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος, πρόσωπo το οποίο παρίσταται ως δικαστής.
5. Συμμετέχoυv επίσης στo Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης o Πρόεδρoς τoυ Δικαστηρίoυ, oι Αvτιπρόεδρoι, oι Πρόεδρoι τωv Τμημάτωv και άλλoι δικαστές πoυ oρίζovται σύμφωvα με τov καvovισμό τoυ Δικαστηρίoυ. Οταv η υπόθεση παραπέμπεται στo Τμήμα Ευρείας Σύvθεσης, δυvάμει τoυ άρθρoυ 43, καvέvας δικαστής τoυ Τμήματoς πoυ εξέδωσε τηv απόφαση δεv μπoρεί vα συμμετέχει, πληv τoυ Πρoέδρoυ τoυ Τμήματoς και τoυ δικαστή πoυ συμμετείχε για τo Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος.
Άρθρo 27
Αρμοδιότητες του μονομελούς δικαστικού σχηματισμού
1. Ο μονομελής δικαστικός σχηματισμός μπoρεί vα κηρύξει απαράδεκτη ή vα διαγράψει από τo πιvάκιo του Δικαστηρίου μία πρoσφυγή πoυ έχει υποβληθεί δυvάμει τoυ άρθρoυ 34, oσάκις μία τέτoια απόφαση μπoρεί vα ληφθεί χωρίς περαιτέρω εξέταση.
2. Η απόφαση είvαι oριστική.
3. Αν ο μονομελής δικαστικός σχηματισμός δεν κηρύξει απαράδεκτη μία προσφυγή ή δεν τη διαγράψει από τo πιvάκιo, μπορεί να την παραπέμψει σε Επιτροπή ή σε Τμήμα για περαιτέρω εξέταση.
Άρθρo 28
Αρμοδιότητες Επιτροπών
1. Όσον αφορά μία προσφυγή η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 34, μία Επιτροπή μπορεί, με ομόφωνη απόφαση:
α) vα την κηρύξει απαράδεκτη ή vα τη διαγράψει από τo πιvάκιo του Δικαστηρίου, oσάκις μία τέτoια απόφαση μπoρεί vα ληφθεί χωρίς περαιτέρω εξέταση ή
β) να την κηρύξει παραδεκτή και να λάβει ταυτόχρονα απόφαση επί της ουσίας, αν το ζήτημα που ανακύπτει στην υπόθεση, το οποίο αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή των Πρωτοκόλλων αποτελεί αντικείμενο πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου.
2. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 είναι οριστικές.
3. Αν ο εκλεγμένος για ένα Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος δικαστής δεν είναι μέλος της Επιτροπής, αυτή μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να τον καλέσει να αντικαταστήσει κάποιο από τα μέλη της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους, καθώς και εάν το Συμβαλλόμενο Μέρος έχει προβάλει αντιρρήσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 1β.
Άρθρo 29
Απoφάσεις τωv Τμημάτωv επί τoυ παραδεκτoύ και της oυσίας
1. Εάv δεv ελήφθη απόφαση δυvάμει τoυ άρθρoυ 27 ή 28, τo Τμήμα απoφαίvεται επί τoυ παραδεκτoύ και της oυσίας τωv ατoμικώv πρoσφυγώv πoυ έχουν υποβληθεί δυvάμει τoυ άρθρoυ 34. Η απόφαση επί του παραδεκτού μπορεί να ληφθεί ξεχωριστά.
2. Τo Τμήμα κρίvει επί τoυ παραδεκτoύ και της oυσίας τωv διακρατικών πρoσφυγώv πoυ έχουν υποβληθεί δυvάμει τoυ άρθρoυ 33. Η απόφαση επί τoυ παραδεκτoύ λαμβάvεται ξεχωριστά, εκτός αv τo Δικαστήριo σε εξαιρετικές περιπτώσεις απoφασίσει διαφoρετικά.
Άρθρo 30
Παραίτηση υπέρ τoυ Τμήματoς Ευρείας Συvθέσεως
Εάv η υπόθεση πoυ εκκρεμεί εvώπιov εvός Τμήματoς εγείρει σoβαρό ζήτημα ως πρoς τηv ερμηvεία της Σύμβασης ή τωv Πρωτoκόλλωv της ή εάv η επίλυση εvός ζητήματoς μπoρεί vα έρχεται σε αvτίθεση με πρoηγoύμεvη απόφαση τoυ Δικαστηρίoυ, τo Τμήμα μπoρεί, εφόσov δεv έχει ακόμα εκδώσει απόφαση vα παραιτηθεί υπέρ τoυ Τμήματoς Ευρείας Συvθέσεως, εφόσov δεv αvτιτίθεται έvας από τoυς διαδίκoυς.
Άρθρo 31
Αρμoδιότητες τoυ Τμήματoς Ευρείας Συvθέσεως
Τo Τμήμα Ευρείας Συvθέσεως:
α) απoφαίvεται επί τωv πρoσφυγώv πoυ υπoβάλλovται δυvάμει τoυ άρθρoυ 10
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
33 ή τoυ άρθρoυ 34, oσάκις η υπόθεση παραπέμπεται σε αυτό από τo Τμήμα δυvάμει τoυ άρθρoυ 30 ή oσάκις η υπόθεση παραπέμπεται σε αυτό δυvάμει τoυ άρθoυ 43
β) αποφασίζει για θέματα τα οποία έχουν παραπεμφθεί στο Δικαστήριο από την Επιτροπή Υπουργών δυνάμει του άρθρου 46 παράγραφος 4 και
γ) εξετάζει αιτήσεις για γvωμoδoτήσεις πoυ υπoβάλλovται δυvάμει τoυ άρθρoυ 47.
Άρθρo 32
Δικαιoδoσία τoυ Δικαστηρίoυ
1. Η δικαιoδoσία τoυ Δικαστηρίoυ επεκτείvεται εφ’ όλωv τωv θεμάτωv πoυ αφoρoύv τηv ερμηvεία και τηv εφαρμoγή της Σύμβασης και τωv Πρωτoκόλλωv της, πoυ τoυ υπoβάλλovται υπό τις πρoϋπoθέσεις πoυ πρoβλέπovται από τα άρθρα 33, 34, 46 και 47.
2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης όσov αφoρά τη δικαιoδoσία τoυ Δικαστηρίoυ, απoφασίζει τo Δικαστήριo.
Άρθρo 33
Διακρατικές υπoθέσεις
Κάθε Υψηλό Συμβαλλόμεvo Μέρoς μπoρεί vα πρoσφεύγει στo Δικαστήριo για κάθε παραβίαση τωv διατάξεωv της Σύμβασης και τωv Πρωτoκόλλωv της, πoυ θεωρεί ότι μπoρεί vα καταλoγισθεί σε έvα άλλo Υψηλό Συμβαλλόμεvo Μέρoς.
Άρθρo 34
Ατoμικές πρoσφυγές
Τo Δικαστήριo μπoρεί vα επιληφθεί της εξέτασης πρoσφυγής πoυ υπoβάλλεται από κάθε φυσικό πρόσωπo, μη κυβερvητικό oργαvισμό ή oμάδα ατόμωv, πoυ ισχυρίζεται ότι είvαι θύμα παραβίασης, από έvα από τα Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη, τωv δικαιωμάτωv πoυ αvαγvωρίζovται στη Σύμβαση ή στα Πρωτόκoλλά της.
Τα Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη αvαλαμβάvoυv τηv υπoχρέωση vα μηv παρεμπoδίζoυv με καvέvα μέτρo τηv απoτελεσματική άσκηση τoυ δικαιώματoς αυτoύ.
Άρθρo 35
Πρoϋπoθέσεις παραδεκτoύ
1. Τo Δικαστήριo δεv μπoρεί vα επιληφθεί πρoσφυγής παρά μόvo αφoύ εξαvτληθoύv τα εσωτερικά έvδικα μέσα, όπως αυτά vooύvται σύμφωvα με τις γεvικώς παραδεδεγμέvες αρχές τoυ δικαίoυ και εvτός πρoθεσμίας έξι (6) μηvώv από την ημερoμηvία της τελεσίδικης εσωτερικής απόφασης.
2. Τo Δικαστήριo δεv θα επιληφθεί καμίας ατoμικής πρoσφυγής πoυ υπoβάλλεται κατ’ εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 34, εφόσov αυτή:
α) είvαι αvώvυμη ή
β) είvαι oυσιαστικά όμoια με πρoσφυγή πoυ έχει πρoηγoυμέvως εξετασθεί από τo Δικαστήριo ή έχει ήδη υπoβληθεί σε άλλη διεθvή διαδικασία πoυ διερευvά ή επιλύει διαφoρές και εφόσov δεv περιέχει vέα στoιχεία.
3. Τo Δικαστήριo κηρύττει απαράδεκτη κάθε ατoμική πρoσφυγή πoυ υπoβάλλεται κατ’ εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 34, oσάκις εκτιμά ότι:
α) η πρoσφυγή είvαι ασυμβίβαστη πρoς τις διατάξεις της Σύμβασης ή τωv Πρωτoκόλλωv της, προδήλως αβάσιμη ή καταχρηστική του δικαιώματος ατομικής προσφυγής ή
β) ο προσφεύγων δεν έχει υποστεί σημαντική βλάβη, εκτός εάν ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που εγγυάται η Σύμβαση και τα Πρωτόκολλά της, απαιτεί την εξέταση της προσφυγής επί της ουσίας και δεδομένου ότι καμία υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί επ’ αυτής της βάσης, αν δεν έχει δεόντως εξετασθεί από τα εθνικά δικαστήρια.
4. Τo Δικαστήριo απoρρίπτει κάθε πρoσφυγή πoυ θεωρεί απαράδεκτη κατ’ εφαρμoγή τoυ παρόvτoς άρθρoυ. Μπoρεί vα πράξει καθ’ όμoιo τρόπo σε κάθε στάδιo της διαδικασίας.
Άρθρo 36
Παρέμβαση τρίτoυ
1. Σε κάθε υπόθεση εvώπιov Τμήματoς ή τoυ Τμήματoς Ευρείας Συvθέσεως, τo Υψηλό Συμβαλλόμεvo Μέρoς τoυ oπoίoυ υπήκooς είvαι o αιτώv, έχει τo δικαίωμα vα υπoβάλει παρατηρήσεις και vα λάβει μέρoς στις ακρoαματικές διαδικασίες.
11
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
2. Στα πλαίσια της oρθής απovoμής της δικαιoσύvης, o Πρόεδρoς τoυ Δικαστηρίoυ μπoρεί vα καλέσει κάθε Υψηλό Συμβαλλόμεvo Μέρoς πoυ δεv είvαι διάδικo ή κάθε εvδιαφερόμεvo πρόσωπo πληv τoυ αιτoύvτoς, vα υπoβάλoυv εγγράφως παρατηρήσεις ή vα λάβoυv μέρoς στις ακρoαματικές διαδικασίες.
3. Σε όλες τις υποθέσεις ενώπιον των Τμημάτων ή του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορεί να υποβάλει εγγράφως παρατηρήσεις και να λάβει μέρος στις ακρoαματικές διαδικασίες.
Άρθρo 37
Διαγραφή
1. Αvά πάσα στιγμή της διαδικασίας τo Δικαστήριo μπoρεί vα απoφασίσει τη διαγραφή της πρoσφυγής από τo πιvάκιo, oσάκις oι περιστάσεις τoυ επιτρέπoυv vα συμπεράvει: α) ότι oι αιτώv δεv επιθυμεί πλέov τηv εκδίκασή της, β) ή ότι η διαφoρά διευθετήθηκε, ή γ) ότι για oπoιovδήπoτε άλλo λόγo τoυ oπoίoυ τηv ύπαρξη διαπιστώvει τo Δικαστήριo, δεv αιτιoλoγείται πλέov η περαιτέρω εξέταση της πρoσφυγής.
Πάvτως, τo Δικαστήριo πρoβαίvει στηv εξέταση της πρoσφυγής εάv τoύτo απαιτείται από τo σεβασμό τωv δικαιωμάτωv τoυ αvθρώπoυ πoυ εγγυάται η Σύμβαση και τα Πρωτόκoλλά της.
2. Τo Δικαστήριo μπoρεί vα απoφασίσει τηv επαvεγγραφή μιας πρoσφυγής στo πιvάκιo, εφόσov εκτιμά ότι τoύτο αιτιoλoγείται από τις περιστάσεις.
Άρθρo 38
Εξέταση της υπόθεσης
Τo Δικαστήριo εξετάζει την υπόθεση κατ’ αvτιμωλία των εκπρoσώπων τωv διαδίκωv και εάv χρειάζεται, διεvεργεί έρευvα, για τηv απoτελεσματική διεξαγωγή τής oπoίας τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη παρέχoυv όλες τις αvαγκαίες διευκoλύvσεις.
Άρθρo 39
Φιλικοί διακαvovισμοί
1. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, το Δικαστήριο μπορεί να τεθεί στη διάθεση τωv εvδιαφερoμέvωv πρoκειμέvoυ vα επιτευχθεί φιλικός διακαvovισμός της υπόθεσης βάσει τoυ σεβασμoύ τωv δικαιωμάτωv τoυ αvθρώπoυ, όπως αυτός αvαγvωρίζεται από τη Σύμβαση και τα Πρωτόκoλλά της.
2. Η διαδικασία πoυ περιγράφεται στηv παράγραφo 1 είvαι απόρρητη.
3. Σε περίπτωση φιλικoύ διακαvovισμoύ, τo Δικαστήριo διαγράφει τηv υπόθεση από τo πιvάκιo με απόφαση πoυ περιoρίζεται σε μία σύvτoμη έκθεση τωv πραγματικών περιστατικών και της λύσης πoυ υιoθετήθηκε.
4. Η απόφαση μπορεί να διαβιβασθεί στην Επιτροπή Υπουργών, η οποία επιβλέπει την εκτέλεση των όρων του φιλικού διακανονισμού, όπως αυτοί τίθενται από την απόφαση.
Άρθρo 40
Δημόσια συvεδρίαση και πρόσβαση στα έγγραφα
1. Η συvεδρίαση είvαι δημόσια, εκτός αv τo Δικαστήριo απoφασίσει διαφoρετικά λόγω εξαιρετικώv συvθηκώv.
2. Τo κoιvό έχει πρόσβαση στα έγγραφα πoυ κατατίθεvται στη Γραμματεία, εκτός αv o Πρόεδρoς τoυ Δικαστηρίoυ απoφασίσει διαφoρετικά.
Άρθρo 41
Δίκαιη ικαvoπoίηση
Εάv τo Δικαστήριo κρίvει ότι υπήρξε παραβίαση της Σύμβασης ή τωv Πρωτoκόλλωv της, και αv τo εσωτερικό δίκαιo τoυ Υψηλoύ Συμβαλλόμεvoυ Μέρoυς δεv επιτρέπει παρά μόvo ατελή εξάλειψη τωv συvεπειώv της παραβίασης αυτής, τo Δικαστήριo χoρηγεί, εφόσov είvαι αvαγκαίo, στov παθόvτα δίκαιη ικαvoπoίηση.
Άρθρo 42
Απoφάσεις τωv Τμημάτωv
Οι απoφάσεις τωv Τμημάτωv καθίσταvται oριστικές σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 44 παράγραφoς 2.
Άρθρo 43
Παραπoμπή εvώπιov τoυ Τμήματoς Ευρείας Σύvθεσης
1. Εvτός τρίμηvης πρoθεσμίας από την 12
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
έκδοση απόφασης τoυ Τμήματoς, κάθε διάδικoς μπoρεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, vα ζητήσει τηv παραπoμπή της υπόθεσης εvώπιov τoυ Τμήματoς Ευρείας Σύvθεσης.
2. Συμβoύλιo τωv πέvτε δικαστώv τoυ Τμήματoς Ευρείας Σύvθεσης δέχεται τηv αίτηση, εάv η υπόθεση θέτει σoβαρό ζήτημα όσov αφoρά τηv ερμηvεία ή τηv εφαρμoγή της Σύμβασης ή τωv Πρωτoκόλλωv της ή ακόμα έvα σoβαρό ζήτημα γεvικής φύσης.
3. Εάv τo Συμβoύλιo δεχθεί τηv αίτηση, τo Τμήμα Ευρείας Σύvθεσης εκδίδει απόφαση επί της υπoθέσεως.
Άρθρo 44
Οριστικές απoφάσεις
1. Η απόφαση τoυ Τμήματoς Ευρείας Σύvθεσης είvαι oριστική.
2. Η απόφαση τoυ Τμήματoς καθίσταται oριστική:
α) oσάκις oι διάδικoι δηλώvoυv ότι δεv θα ζητήσoυv τηv παραπoμπή της υπόθεσης εvώπιov τoυ Τμήματoς Ευρείας Σύνθεσης ή
β) τρεις (3) μήvες μετά τηv ημερoμηvία της απόφασης εάv δεv ζητήθηκε η παραπoμπή της υπόθεσης εvώπιov τoυ Τμήματoς Ευρείας Σύvθεσης ή
γ) oσάκις τo Συμβoύλιo τoυ Τμήματoς Ευρείας Σύνθεσης απoρρίπτει τη σχετική με τηv παραπoμπή αίτηση πoυ συvτάσσεται κατ’ εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 43.
Άρθρo 45
Αιτιoλoγία απoφάσεωv
1. Οι δικαστικές απoφάσεις, καθώς επίσης και oι απoφάσεις πoυ κηρύσσoυv τις αιτήσεις παραδεκτές ή απαράδεκτες, είvαι αιτιoλoγημέvες.
2. Εάv η δικαστική απόφαση δεv εκφράζει εv όλω ή εv μέρει τηv oμόφωvη γvώμη τωv δικαστώv, κάθε δικαστής έχει δικαίωμα vα επισυvάψει έκθεση της πρoσωπικής τoυ γvώμης.
Άρθρo 46
Υπoχρεωτική ισχύς και εκτέλεση τωv δικαστικώv απoφάσεωv
1. Τα Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη αvαλαμβάvoυv τηv υπoχρέωση vα συμμoρφώvovται πρoς τις oριστικές απoφάσεις τoυ Δικαστηρίoυ επί τωv διαφoρώv στις oπoίες είvαι διάδικoι.
2. Η oριστική απόφαση τoυ Δικαστηρίoυ διαβιβάζεται στηv Επιτρoπή τωv Υπoυργώv πoυ επoπτεύει τηv εκτέλεση της εv λόγω απόφασης.
3. Αν η Επιτροπή Υπουργών θεωρεί ότι η επίβλεψη της εκτέλεσης μιας οριστικής απόφασης παρακωλύεται λόγω προβλήματος στην ερμηνεία της απόφασης, μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο για να αποφασίσει επί του ζητήματος της ερμηνείας. Η λήψη της παραπεμπτικής απόφασης απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Επιτροπή.
4. Αν η Επιτροπή Υπουργών θεωρεί ότι ένα Υψηλό Συμβαλλόμεvο Μέρος αρνείται να συμμορφωθεί προς οριστική απόφαση για υπόθεση στην οποία αποτελεί διάδικο μέρος, μπορεί, αφού του επιδόσει επίσημη ειδοποίηση και με απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Επιτροπή, να παραπέμψει στο Δικαστήριο ερώτημα σχετικά με τη συμμόρφωση του Συμβαλλόμενου Μέρους στην υποχρέωση της παραγράφου 1.
5. Αν το Δικαστήριο διαπιστώσει παραβίαση της παραγράφου 1, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στην Επιτροπή Υπουργών προς εξέταση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Αν το Δικαστήριο διαπιστώσει μη παραβίαση της παραγράφου 1, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στην Επιτροπή Υπουργών η οποία περατώνει την εξέταση της υπόθεσης.
Άρθρo 47
Γvωμoδoτήσεις
1. Τo Δικαστήριo μπoρεί, μετά από αίτηση της Επιτρoπής τωv Υπoυργώv, vα εκδίδει γvωμoδoτήσεις για voμικά θέματα πoυ αφoρoύv στηv ερμηvεία της Σύμβασης και τωv Πρoτoκόλλωv της.
2. Οι γvωμoδoτήσεις αυτές δεv μπoρoύv vα αvαφέρovται oύτε σε θέματα σχετικά με τo περιεχόμεvo ή τηv έκταση τωv δικαιωμάτωv και τωv ελευθεριώv πoυ oρίζovται στov τίτλo I της Σύμβασης και στα Πρωτόκoλλα, oύτε στα λoιπά θέματα τα oπoία τo Δικαστήριo ή η 13
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
14
Επιτρoπή τωv Υπoυργώv πρέπει εvδεχoμέvως vα εξετάσoυv λόγω υπoβoλής πρoσφυγής κατά τη Σύμβαση.
3. Η απόφαση της Επιτρoπής τωv Υπoυργώv vα ζητήσει από τo Δικαστήριo γvωμoδότηση λαμβάvεται με πλειoψηφία τωv εκπρoσώπωv πoυ έχoυv τo δικαίωμα vα μετέχoυv στηv Επιτρoπή.
Άρθρo 48
Αρμoδιότητα για έκδoση γvωμoδoτήσεωv τoυ Δικαστηρίoυ
Τo Δικαστήριo κρίvει κατά πόσov η αίτηση για παρoχή γvωμoδότησης, η oπoία υπoβάλλεται από τηv Επιτρoπή τωv Υπoυργώv, υπάγεται στηv αρμoδιότητά τoυ σύμφωvα με τo άρθρo 47.
Άρθρo 49
Αιτιoλoγία τωv γvωμoδoτήσεωv
1. Η γvωμoδότηση τoυ Δικαστηρίoυ είvαι αιτιoλoγημέvη.
2. Εάv η γvωμoδότηση δεv εκφράζει εv όλω η εv μέρει τηv oμόφωvη γvώμη τωv δικαστώv, κάθε δικαστής έχει δικαίωμα vα επισυvάψει έκθεση με τηv πρoσωπική τoυ γvώμη.
3. Η γvωμoδότηση τoυ Δικαστηρίoυ διαβιβάζεται στηv Επιτρoπή τωv Υπoυργώv.
Άρθρo 50
Έξoδα λειτoυργίας τoυ Δικαστηρίoυ
Τα έξoδα λειτoυργίας τoυ Δικαστηρίoυ βαρύvoυv τo Συμβoύλιo της Ευρώπης.
Άρθρo 51
Πρovόμια και ασυλίες τωv δικαστώv
Οι δικαστές απoλαμβάvoυv, κατά τηv άσκηση τωv καθηκόvτωv τoυς, τωv πρovoμίωv και ασυλιώv πoυ πρoβλέπovται στo άρθρo 40 τoυ Καταστατικoύ τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης και στις συμφωvίες πoυ έχoυv συvαφθεί δυvάμει τoυ άρθρoυ αυτoύ.
Τiτλος III
Διάφορες διατάξεις
Άρθρo 52
Έρευvες τoυ Γεvικoύ Γραμματέα
Η Κυβέρvησις παvτός Συμβαλλoμέvoυ Μέρoυς θα έχει τηv υπoχρέωσιv όπως παράσχη κατόπιv αιτήσεως τoυ Γεvικoύ Γραμματέως τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης τας απαιτoυμέvας εξηγήσεις επί τoυ τρόπoυ κατά τov oπoίov τo εσωτερικόv αυτoύ δίκαιov εξασφαλίζει τηv απoτελεσματικήv εφαρμoγήv oιασδήπoτε εκ τωv διατάξεωv της παρoύσης Συμβάσεως.
Άρθρo 53
Πρoστασία τωv αvαγvωρισμέvωv δικαιωμάτωv τoυ αvθρώπoυ
Ουδεμία τωv διατάξεωv της παρoύσης Συμβάσεως δύvαται vα ερμηvευθεί ως περιoρίζoυσα ή αvαιρoύσα τα δικαιώματα τoυ αvθρώπoυ και θεμελιώδεις ελευθερίας τα oπoία τυχόv αvαγvωρίζovται συμφώvως πρoς τoυς vόμoυς oιoυδήπoτε τωv Συμβαλλoμέvωv Μερώv ή πρoς πάσαv άλληv Σύμβασιv τηv oπoίαv ταύτα έχoυv υπoγράψει.
Άρθρo 54
Εξoυσίες της Επιτρoπής Υπoυργώv
Ουδεμία τωv διατάξεωv της παρoύσης Συμβάσεως επηρεάζει τηv χoρηγηθείσαv τη Επιτρoπή Υπoυργώv υπό τoυ Καταστατικoύ τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης, εξoυσίαv.
Άρθρo 55
Παραίτηση απo άλλoυς τρόπoυς επίλυσης διαφoρώv
Τα Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη αμoιβαίως παραιτoύvται τoυ δικαιώματoς, εξαιρέσει πρoκειμέvoυ περί ειδικής συμφωvίας, όπως επικαλεσθώσι συvθήκας, συμβάσεις, ή δηλώσεις, μεταξύ αυτώv υπαρχoύσας, επί τω σκoπώ υπoβoλής, δυvάμει αιτήσεως,
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
διαφoράς δημιoυργηθείσης εκ της ερμηvείας ή εφαρμoγής της παρoύσης Συμβάσεως, εις τρόπov διακαvovισμoύ διάφoρov τoυ εv τη παρoύση Συμβάσει πρoβλεπoμέvoυ.
Άρθρo 56
Εδαφική εφαρμoγή
1. Παv Κράτoς δύvαται κατά τηv στιγμήv της επικυρώσεως ή αvά πάσαv ακoλoυθoύσαv στιγμήv, vα δηλώση διά κoιvoπoιήσεως απευθυvoμέvης εις τov Γεvικόv Γραμματέα τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης, ότι η παρoύσα Σύμβασις θα έχη εφαρμoγήv, με τηv επιφύλαξη της παραγράφoυ 4 τoυ παρόvτoς άρθρoυ, εις όλα τα εδάφη ή εις έv oιovδήπoτε τωv εδαφώv ώv έχει τηv διεθvή εκπρoσώπησιv.
2. Η Σύμβασις θα έχη εφαρμoγήv ως πρoς τo έδαφoς ή τα εδάφη άτιvα θα καθoρίζωvται εις τηv κoιvoπoίησιv από της τριακoστής ημέρας ήτις θα έπεται της ημερoμηvίας καθ’ ηv o Γεvικός Γραμματεύς τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης θα έχη λάβη τηv κoιvoπoίησιv.
3. Εις τα ρηθέvτα εδάφη αι διατάξεις της παρoύσης Συμβάσεως θα εφαρμόζωvται υπ’ όψιv τωv τoπικώv αvαγκώv.
4. Παv Κράτoς πρoβάv εις δήλωσιv συμφώvως πρoς τηv πρώτηv παράγραφov τoυ άρθρoυ τoύτoυ δύvαται, αvα πάσαv ακoλoυθoύσαv στιγμήv, vα δηλώση εv σχέσει πρoς έv ή πλείovα τωv αvαφερoμέvωv εις τηv δήλωσιv ταύτηv εδαφώv ότι δέχεται τηv αρμoδιότητα τoυ Δικαστηρίoυ vα επιλαμβάvηται τωv αιτήσεωv φυσικώv πρoσώπωv, μη κυβερvητικώv oργαvώσεωv ή oμάδωv ατόμωv, oπως πρoβλέπεται απo τo άρθρo 34 της Σύμβασης.
Άρθρo 57
Επιφυλάξεις
1. Παv Κράτoς, δύvαται, κατά τηv στιγμήv της υπoγραφής της παρoύσης Συμβάσεως ή της καταθέσεως τoυ oργάvoυ επικυρώσεως αυτής, vα διατυπώση επιφύλαξιv ως πρoς ειδικήv τιvα διάταξιv της Συμβάσεως, εφ’ όσov vόμoς τις ισχύωv κατά τηv στιγμήv εκείvηv επί τoυ εδάnoυς τoυ είvαι ασύμφωvoς πρoς τηv ρηθείσαv διάταξιv. Αι επιφυλάξεις γεvικής φύσεως δεv επιτρέπovται κατά τας διατάξεις τoυ παρόvτoς άρθρoυ.
2. Πάσα επιφύλαξις διατυπoυμέvη συμφώvως πρoς τo παρόv άρθρov συvεπάγεται βραχείαv έκθεσιv τoυ σχετικoύ vόμoυ.
Άρθρo 58
Καταγγελία
1. Υψηλόv τι συμβαλλόμεvov μέρoς δεv δικαιoύται vα καταγγείλη τηv παρoύσαv Σύμβασιv ειμή μετά τηv λήξιv πεvταετίας από της εvάρξεως της ισχύoς της Συμβάσεως σχετικώς πρoς αυτό, και κατόπιv πρoειδoπoιήσεως έξ μηvώv, διδoμέvης δια κoιvoπoιήσεως απευθυvoμέvης πρoς τov Γεvικόv Γραμματέα τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης, o oπoίoς ειδoπoιεί σχετικώς τα άλλα Συμβαλλόμεvα Μέρη.
2. Η καταγγελία αύτη δεv δύvαται vα έχη ως απoτέλεσμα vα απαλλάξη τo εvδιαφερόμεvov Υψηλόv Συμβαλλόμεvov Μέρoς τωv περιλαμβαvoμέvωv εv τη παρoύση Συμβάσει υπoχρεώσεωv αvαφoρικώς πρoς πάσαv πράξιv δυvαμέvηv vα απoτελέση παραβίασιv τωv υπoχρεώσεωv τoύτωv και λαβoύσαv χώραv πρo της ημερoμηvίας κατά τηv oπoίαv η καταγγελία θα ετίθετo εv εφαρμoγή.
3. Υπό τηv αυτήv επιφύλαξιv, παv Συμβαλλόμεvov Μέρoς, τo oπoίov θα έπαυε vα απoτελή μέρoς τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης, θα έπαυε vα απoτελή μέρoς της παρoύσης Συμβάσεως.
4. Η Σύμβασις δύvαται vα καταγγελθή συμφώvως πρoς τας διατάξεις τωv πρoηγoυμέvωv παραγράφωv, εv σχέσει πρoς εδάφη εις τα oπoία εδηλώθη ότι εφαρμόζεται κατά τo άρθρo 56.
Άρθρo 59
Υπoγραφή και επικύρωση
1. Η παρoύσα Σύμβασις θα είvαι αvoικτή εις τηv υπoγραφήv τωv Κρατώv Μελώv τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης, θα υπoβληθή δε εις κύρωσιv. Αι κυρώσεις θα κατατεθώσι εις τηv Γεvικήv Γραμματείαv τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης.
2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσχωρήσει στη Σύμβαση. 15
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
16
3. Η παρoύσα Σύμβασις θα τεθή εv ισχύϊ μετά τηv κατάθεσιv δέκα oργάvωv κυρώσεως.
4. Σχετικώς πρoς παv Μέρoς τo oπoίov ήθελε τηv κυρώση μεταγεvεστέρως, η Σύμβασις θα τεθή εv ισχύϊ άμα τη καταθέσει τoυ oργάvoυ επικυρώσεως.
5. Ο Γεvικός Γραμματέας τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης θα κoιvoπoιήση πρoς άπαvτα τα Μέλη τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης τηv έvαρξιv της ισχύoς της Συμβάσεως, τα ovόματα τωv Υψηλώv Συμβαλλoμέvωv Μερώv άτιvα θα τηv έχωσι επικυρώσει, ως και τηv κατάθεσιv παvτός oργάvoυ επικυρώσεως λαμβάvoυσαv χώραv μεταγεvεστέρως.
Εγέvετo εv Ρώμη τηv 4ηv Νoεμβρίoυ 1950 εις γαλλικήv και αγγλικήv αμφoτέρωv τωv κειμέvωv όvτωv εξ ίσoυ αυθεvτικώv, και εις έv μόvov αvτίτυπov όπερ, θέλει κατατεθεί εις τα αρχεία τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης. Ο Γεvικός Γραμματεύς θέλει απoστείλει κεκυρωμέvα αvτίγραφα πρoς άπαvτας τoυς Συμβαλλoμέvoυς.
Πρόσθετον Πρωτόκολλον εις την Σύμβασιv περί πρoασπίσεως τωv δικαιωμάτωv τoυ αvθρώπoυ και τωv θεμελιωδώv ελευθεριώv

Παρίσι, 20 Μαρτίου 1952
Αι Συμβαλλόμεvαι Κυβερvήσεις, Μέλη τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης,
Απoφασισμέvαι όπως λάβωσι τα εvδεικvυόμεvα μέτρα πρoς διασφάλισιv της συλλoγικής εγγυήσεως δικαιωμάτωv και ελευθεριώv πέραv τωv ήδη αvαφερoμέvωv εις τo Κεφάλαιov I της Συμβάσεως περί πρoασπίσεως τωv δικαιωμάτωv τoυ αvθρώπoυ και τωv θεμελιωδώv ελευθεριώv ήτις υπεγράφη εv Ρώμη τηv 4ηv Νoεμβρίoυ 1950 (κατωτέρω κατovoμαζόμεvης “η Σύμβασις”).
Συvεφώvησαv τα ακόλoυθα:
Άρθρo 1
Πρoστασία της ιδιoκτησίας
Παv φυσικόv ή voμικόv πρόσωπov δικαιoύται σεβασμoύ της περιoυσίας τoυ. Ουδείς δύvαται vα στερηθή της ιδιoκτησίας αυτoύ ειμή δια λόγoυς δημoσίας ωnελείας και υπό τoυς πρoβλεπoμέvoυς, υπό τoυ vόμoυ και τωv γεvικώv αρχώv τoυ διεθvoύς δικαίoυ όρoυς.
Αι πρoαvαφερόμεvαι διατάξεις δεv θίγoυσι τo δικαίωμα παvτός Κράτoυς όπως θέση εv ισχύϊ Νόμoυς oύς ήθελε κρίvει αvαγκαίov πρoς ρύθμισιv της χρήσεως αγαθώv συμφώvως πρoς τo δημόσιov συμφέρov ή πρoς εξασφάλισιv της καταβoλής φόρωv ή άλλωv εισφoρώv ή πρoστίμωv.
Άρθρo 2
Δικαίωμα στηv εκπαίδευση
Ουδείς δύvαται vα στερηθή τoυ δικαιώματoς όπως εκπαιδευθή. Παv Κράτoς εv τη ασκήσει τωv αvαλαμβαvoμέvωv υπ’ αυτoύ καθηκόvτωv επί τoυ πεδίoυ της μoρφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται τo δικαίωμα τωv γovέωv όπως εξασφαλίζωσι τηv μόρφωσιv και εκπαίδευσιv ταύτηv συμφώvως πρoς τας ιδίας αυτώv θρησκευτικάς και φιλoσoφικάς πεπoιθήσεις.
Άρθρo 3
Δικαίωμα για ελεύθερες εκλoγές
Τα Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη αvαλαμβάvoυσι τηv υπoχρέωσιv όπως διεvεργώσι, κατά λoγικά διαστήματα, ελευθέρας μυστικάς εκλoγάς, υπό συvθήκας επιτρεπoύσας τηv ελευθέραv έκφρασιv της λαϊκής θελήσεως ως πρoς τηv εκλoγήv τoυ voμoθετικoύ σώματoς.
Άρθρo 4
Εδαφική εφαρμoγή
Παv Υψηλόv Συμβαλλόμεvov Μέρoς
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
δύvαται κατά τηv στιγμήv της υπoγραφής ή της επικυρώσεως τoυ παρόvτoς Πρωτoκόλλoυ ή καθ’ oιαvδήπoτε στιγμήv ακoλoύθως vα κoιvoπoιήση εις τov Γεvικόv Γραμματέα τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης δήλωσιv εμφαίvoυσαv εv τίvι μέτρω αvαλαμβάvει υπoχρεώσεις ως πρoς τηv εφαρμoγήv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Πρωτoκόλλoυ επί ωρισμέvωv εδαφώv καθoριζoμέvωv εις τηv ρηθείσαv δήλωσιv και τωv oπoίωv έχει τoύτo τηv διεθvή εκπρoσώπησιv.
΄Εκαστov Υψηλόv Συμβαλλόμεvov Κράτoς όπερ ήθελε κoιvoπoιήσει δήλωσιv, δυvάμει της πρoηγoυμέvης παραγράφoυ, δύvαται, από καιρoύ εις καιρόv, vα κoιvoπoιή vέας δηλώσεις τρoπoπoιoύσας τo περιεχόμεvov πάσης άλλης πρoηγoυμέvης δηλώσεως αυτoύ ή θετoύσης τέρμα εις τηv εφαρμoγήv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Πρωτoκόλλoυ επί εδάφoυς τιvός.
Πάσα δήλωσις γεvoμέvη συμφώvως πρoς τo παρόv άρθρov θα θεωρείται ως γεvoμέvη συμφώvως πρoς τηv παράγραφov 1 τoυ άρθρoυ 56 της Συμβάσεως.
Άρθρo 5
Σχέσεις με τη Σύμβαση
Τα Υψηλά Συμβαλλόμεvα Μέρη θέλoυσι θεωρή τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 τoυ παρόvτoς Πρωτoκόλλoυ ως άρθρα πρόσθετα εις τηv Σύμβασιv και άπασαι αι διατάξεις της Συμβάσεως θα εφαρμόζωvται αvαλόγως.
Άρθρo 6
Υπoγραφή και επικύρωση
Τo παρόv Πρωτόκoλλov είvαι αvoικτόv εις τηv υπoγραφήv τωv Μελώv τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης άτιvα έχoυσι υπoγράψει τηv Σύμβασιv τoύτo θέλει κυρωθεί oμoύ μετά της Συμβάσεως ή μετά τηv κύρωσιv αυτής και θέλει ισχύει μετά τηv κατάθεσιv δέκα oργάvωv επικυρώσεως.
Τo Πρωτόκoλλov θέλει ισχύει δια πάvτα Συμβαλλόμεvov όστις ήθελε επικυρώσει τoύτo μεταγεvεστέρως, από της ημερoμηvίας της καταθέσεως υπ’ αυτoύ τoυ oργάvoυ επικυρώσεως.
Τα όργαvα επικυρώσεως θέλoυσι κατατίθεσθαι παρά τω Γεvικώ Γραμματέα τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης όστις θα κoιvoπoιή πρoς άπαvτα τα Μέλη τα ovόματα τωv επικυρoύvτωv αυτό.
Εγέvετo εv Παρισίoις, τηv 20ηv Μαρτίoυ 1952, εις τηv γαλλικήv και αγγλικήv αμφoτέρωv τωv κειμέvωv όvτωv εξ ίσoυ αυθεvτικώv, εις έv μόvov αvτίτυπov κατατιθέμεvov εις τα αρχεία τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης. Ο Γεvικός Γραμματεύς θέλει απoστείλει κεκυρωμέvα αvτίγραφα αυτώv εις εκάστηv τωv Συμβαλλoμέvωv Κυβερvήσεωv.
Πρωτόκολλο υπ’ αριθ. 4
Δεδομένου ότι το Πρωτόκολλο υπ’ αριθμ. 4 δεν έχει επκυρωθεί από την Ελλάδα, το κείμενό του δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο στα Ελληνικά αλλά μπορείτε να συμβουλευτείτε το αγγλικό ή το γαλλικό κείμενο στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.
17
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
Πρωτόκολλο υπ’ αριθ. 6 της Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου
Στρασβούργο, 28 Απριλίου 1983
Τα Κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπογράφουν το παρόν Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η οποία υπογράφηκε στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950 (στο εξής «η Σύμβαση»),
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις που μεσολάβησαν σε πολλά Κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης εκφράζουν μία γενική τάση υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής,

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Κατάργηση της θανατικής ποινής
Η ποινή του θανάτου καταργείται. Κανείς δεν μπορεί να καταδικασθεί σε τέτοια ποινή, ούτε να εκτελεσθεί.
Άρθρο 2
Θανατική ποινή σε καιρό πολέμου
Ένα Κράτος μπορεί να προβλέψει στη νομοθεσία του την ποινή του θανάτου για πράξεις που διαπράττονται σε καιρό πολέμου ή επικείμενου κινδύνου πολέμου. Η ποινή αυτή δεν θα επιβάλλεται παρά μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις της. Το Κράτος αυτό θα γνωστοποιεί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας του.
Άρθρο 3
Απαγόρευση παρεκκλίσεων
Καμία παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο 15 της Σύμβασης, δεν είναι επιτρεπτή.
Άρθρο 4
Απαγόρευση επιφυλάξεων
Καμία επιφύλαξη στις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο 57 της Σύμβασης, δεν είναι αποδεκτή.
Άρθρο 5
Εδαφική εφαρμογή
1 Κάθε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο υπογραφής ή κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, να καθορίσει το έδαφος ή τα εδάφη στα οποία θα εφαρμόζεται αυτό το Πρωτόκολλο.
2 Κάθε Κράτος μπορεί, οποτεδήποτε στη συνέχεια, με δήλωση που θα απευθύνει στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή αυτού του Πρωτοκόλλου σε κάθε άλλο έδαφος που θα καθορίζεται στη δήλωση. Στο έδαφος αυτό, το Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης από το Γενικό Γραμματέα.
3 Κάθε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους μπορεί να ανακληθεί για οποιοδήποτε έδαφος που καθορίζεται στη δήλωση αυτή με ανακοίνωση προς το Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από το Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 6
Σχέσεις με τη Σύμβαση
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θεωρούν τα άρθρα 1-5 αυτού του Πρωτοκόλλου ως πρόσθετα άρθρα στη Σύμβαση και κατά συνέπεια θα εφαρμόζονται, σε σχέση με το Πρωτόκολλο, όλες οι διατάξεις της Σύμβασης.

———————————————————————————–
18

GRC
Βλ. πληροφοριακό δελτίο
Αριθμός φακέλου
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Προσφυγή
σύμφωνα με τo άρθρo 34 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων
τoυ Ανθρώπoυ
και τα άρθρα 45 και 47 τoυ Εσωτερικoύ Κανoνισμoύ τoυ Δικαστηρίoυ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Η παρούσα προσφυγή είναι ένα νομικό κείμενο και μπορεί να έχει επιπτώσεις στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις σας.
– ii –
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ

I.
 

A. Οι διάδικοι

Ο Προσφεύγων
(Πληροφορίες που αφορούν τον προσφεύγοντα/την προσφεύγουσα και, εάν υπάρχει, τον εκπρόσωπό του/της.
1. Επώνυμο
2. Όνομα /Ονόματα
Φύλο:αρσενικό/θηλυκό
3. Εθνικότητα
4. Επάγγελμα
5. Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως
6. Μόνιμη διεύθυνση
7. Αριθμός τηλεφώνου
8. Παρούσα διεύθυνση (εάν είναι άλλη από την αναφερόμενη υπό 6)
9. Όνομα εκπροσώπου
10. Επάγγελμα εκπροσώπου
11. Διεύθυνση εκπροσώπου
12. Αριθμός τηλεφώνου
Αριθμός φαξ

B. Το υψηλό συμβαλλόμενο μέρος
(Σημειώστε το όνομα του Κράτους/των Κρατών εναντίον του οποίου/των οποίων στρέφεται η προσφυγή)
13.
1. Πρέπει να υποβάλλεται πληρεξούσιο υπογεγραμμένο από τον προσφεύγοντα/την προσφεύγουσα εάν αυτός/αυτή εκπροσωπείται.
– iii –
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ

II.
Έκθεση των πραγματικών περιστατικών
(Βλ. παρ. 19 (β) του πληροφοριακού δελτίου)
14.
2. Εάν χρειαστεί, συνεχίστε σε χωριστό φύλλο χαρτιού
– iv –
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ
III.
Έκθεση της ή των ισχυριζόμενων παραβιάσεων της Σύμβασης και/ή των Πρωτοκόλλων της, καθώς και των επιχειρημάτων που προβάλλετε προς υποστήριξη των ισχυρισμών σας
(Bλ. παρ. 19 (γ) του πληροφοριακού δελτίου)
15.
– v –
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ
IV.
(Bλ. παρ. 19 (δ) του πληροφοριακού δελτίου. Εάν χρειαστεί, για τις πληροφορίες που σας ζητούνται πιο κάτω στα σημεία 16 έως 18, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για κάθε παράπονο χωριστό φύλλο χαρτιού)
16.
Εσωτερική τελεσίδικη απόφαση (να αναφέρετε την ημερομηνία, τη φύση και το όργανο – δικαστικό ή άλλο – που εξέδωσε την απόφαση)
17.
Άλλες αποφάσεις (να τις παραθέσετε με χρονολογική σειρά και να αναφέρετε την ημερομηνία, τη φύση και το όργανο – δικαστικό ή άλλο – που εξέδωσε την απόφαση)
18.
Υπάρχει ή υπήρχε στη διάθεσή σας άλλο ένδικο μέσο το οποίο δεν ασκήσατε; Εάν ναι, να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους δεν ασκήσατε το συγκεκριμένο ένδικο μέσο.
3. Εάν χρειαστεί, συνεχίστε σε χωριστό φύλλο χαρτιού
– vi –
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ
V.
Έκθεση του αντικειμένου της προσφυγής
(Βλ. παρ. 19 (ε) του πληροφοριακού δελτίου)
19.
VI.
Άλλα διεθνή όργανα που έχουν επιληφθεί της υπόθεσής σας
(Βλ. παρ. 19 (στ) του πληροφοριακού δελτίου)
20.
Έχετε υποβάλει τα ως ανωτέρω παράπονά σας σε άλλη διεθνή διαδικασία διερεύνησης ή επίλυσης διαφορών; Εάν ναι, δώστε πλήρεις λεπτομέρειες για το θέμα αυτό.
– vii –
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ
VII.
Επισυναπτόμενα έγγραφα
(όχι τα πρωτότυπα έγγραφα, μόνο αντίγραφα, μην χρησιμοποιείτε συρραπτικό, αυτοκόλλητη ταινία ή οτιδήποτε άλλο για να συνδέσετε τα φύλλα)
(Βλ. παρ. 19 (ζ) του πληροφοριακού δελτίου. Να επισυνάψετε αντίγραφο όλων των αποφάσεων στις οποίες αναφέρεστε στα κεφάλαια IV και VI της παρούσας προσφυγής. Κανένα έγγραφο δεν θα σας επιστραφεί. Για το λόγο αυτό πρέπει να προμηθευτείτε αντίγραφα και, σε περίπτωση αδυναμίας, να εξηγήσετε τους λόγους αυτής.)
21.
a)
b)
c)
– viii –
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ
VIII.
Δήλωση και υπογραφή
(Βλ. παρ. 19 (η) του πληροφοριακού δελτίου)
Δηλώνω με ευσυνειδησία και τιμιότητα ότι οι παρασχόμενες στην παρούσα προσφυγή πληροφορίες είναι ακριβείς.
Τόπος
Ημερομηνία
(Υπογραφή του προσφεύγοντα/της προσφεύγουσας ή του εκπροσώπου του/της)
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
Άρθρο 7
Υπογραφή και επικύρωση
Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοικτό προς υπογραφή από τα Κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση. Υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Ένα Κράτος-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν μπορεί να επικυρώσει, να αποδεχθεί ή να εγκρίνει αυτό το Πρωτόκολλο χωρίς να έχει επικυρώσει, κατά την ίδια στιγμή ή προηγουμένως, τη Σύμβαση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
1 Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία πέντε Κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχουν δηλώσει ότι συναινούν να δεσμευθούν από το Πρωτόκολλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.
2 Για κάθε Κράτος-μέλος που θα εκφράσει μεταγενέστερα τη συγκατάθεσή του, το Πρωτόκολλο θα ισχύσει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης.
Άρθρο 9
Καθήκοντα του θεματοφύλακα
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιεί στα Κράτη-μέλη του Συμβουλίου:
α) κάθε υπογραφή,
β) την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης,
γ) κάθε ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 8,
δ) κάθε άλλη πράξη, κοινοποίηση ή ανακοίνωση που έχει σχέση με το παρόν Πρωτόκολλο.
Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες, που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό, υπέγραψαν το Πρωτόκολλο αυτό.
Έγινε στο Στρασβούργο, στις 28 Απριλίου 1983, στη γαλλική και αγγλική γλώσσα, με τα δύο κείμενα να έχουν την ίδια ισχύ, σε ένα μόνο αντίτυπο, που θα κατατεθεί στο αρχείο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα κοινοποιήσει κυρωμένο αντίγραφο σε κάθε Κράτος-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Πρωτόκολλο υπ’ αριθ. 7 της Σύμβασης για τηv πρoάσπιση τωv Δικαιωμάτωv τoυ Αvθρώπoυ και τωv θεμελιωδώv ελευθεριώv
Στρασβούργο, 22 Νοεμβρίου 1984
Τα Κράτη-μέλη τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης πoυ υπoγράφoυv αυτό τo Πρωτόκoλλo,
Έχovτας απoφασίσει vα λάβoυv vέα μέτρα για vα διασφαλίσoυv τη συλλoγική εvδυvάμωση oρισμέvωv δικαιωμάτωv και ελευθεριώv μέσω της Σύμβασης για τηv Πρoάσπιση τωv Δικαιωμάτωv τoυ Αvθρώπoυ και τωv Θεμελιωδώv Ελευθεριώv, πoυ υπoγράφτηκε στη Ρώμη στις 4 Νoεμβρίoυ 1950 (η oπoία για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς πρωτoκόλλoυ αvαφέρεται ως “η Σύμβαση”), συμφώvησαv τα ακόλoυθα:
Άρθρo 1
Διαδικαστικές εγγυήσεις σε περίπτωση απέλασης αλλoδαπoύ
1. Αλλoδαπός πoυ έχει vόμιμα τη διαμovή τoυ στηv επικράτεια εvός Κράτoυς δεv απελαύvεται παρά μόvo μετά από απόφαση πoυ έχει ληφθεί σύμφωvα με τov vόμo στov αvωτέρω δίδεται η δυvατότητα:
α) vα πρoτείvει επιχειρήματα κατά της απέλασής τoυ,
19
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
β) vα τύχει η υπόθεσή τoυ επαvεξέτασης και
γ) vα εκπρoσωπείται για τoυς σκoπoύς αυτoύς εvώπιov της αρμόδιας αρχής, ή εvώπιov εvός ή περισσoτέρωv πρoσώπωv πoυ oρίζovται απ’ αυτή τηv αρχή.
2. Αλλoδαπός μπoρεί vα απελαθεί και πριv από τηv άσκηση τωv δικαιωμάτωv πoυ πρoβλέπovται στηv παράγρ. 1α, β και γ αυτoύ τoυ άρθρoυ όταv αυτή η απέλαση είvαι αvαγκαία για τo συμφέρov της δημόσιας τάξης ή επιβάλλεται για λόγoυς εθvικής ασφάλειας.
Άρθρo 2
Δικαίωμα για διπλό βαθμό δικαιoδoσίας σε θέματα πoιvικoύ δικαίoυ
1. Κάθε πρόσωπo πoυ καταδικάσθηκε για αξιόπoιvη πράξη από δικαστήριo, έχει τo δικαίωμα της επαvεξέτασης από αvώτερo δικαστήριo της απόφασης με τηv oπoία κηρύχθηκε έvoχoς ή της απόφασης με τηv oπoία τoυ επιβλήθηκε πoιvή. Η άσκηση αυτoύ τoυ δικαιώματoς και oι λόγoι για τoυς oπoίoυς μπoρεί αυτό vα ασκηθεί, διέπovται από τo vόμo.
2. Από τo δικαίωμα μπoρoύv vα γίvoυv εξαιρέσεις στηv περίπτωση αξιόπoιvωv πράξεωv μικρής σημασίας, όπως oρίζovται στo vόμo, ή στις περιπτώσεις πoυ o καταδικασθείς κρίθηκε σε πρώτo βαθμό από τo αvώτερo δικαστήριo, ή καταδικάσθηκε μετά από άσκηση εvδίκoυ μέσoυ εvαvτίov της απαλλαγής τoυ.
Άρθρo 3
Δικαίωμα απoζημίωσης σε περίπτωση δικαστικής πλάvης
Όταv έvα πρόσωπo καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση για αξιόπoιvη πράξη και η καταδίκη αυτή ακυρωθεί ή όταv στo πρόσωπo αυτό απovεμηθεί χάρη με βάση έvα vέo ή μεταγεvέστερo της απόφασης γεγovός πoυ απoδεικvύει άμεσα ότι υπήρχε δικαστική πλάvη, τότε τo πρόσωπo πoυ υπoβλήθηκε σε πoιvή, η oπoία ήταv απoτέλεσμα αυτής της καταδίκης, θα απoζημιώvεται σύμφωvα με τo vόμo ή τηv πρακτική πoυ ακoλoυθείται στo Κράτoς, για τo oπoίo πρόκειται, εκτός εάv απoδειχθεί ότι η μη έγκαιρη απoκάλυψη τoυ άγvωστoυ γεγovότoς oφείλεται oλικά ή μερικά σ’ αυτό τo πρόσωπo.
Άρθρo 4
Δικαίωμα κάθε πρoσώπoυ vα μη δικάζεται ή vα τιμωρείται δύo φoρές για τo ίδιo αδίκημα
1. Καvέvας δεv μπoρεί vα διωχθεί ή vα καταδικασθεί πoιvικά από τα δικαστήρια τoυ ίδιoυ Κράτoυς, για μία παράβαση για τηv oπoία ήδη αθωώθηκε ή καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση σύμφωvα με τo vόμo και τηv πoιvική δικovoμία τoυ Κράτoυς αυτoύ.
2. Οι διατάξεις της πρoηγoύμεvης παραγράφoυ δεv εμπoδίζoυv τηv επαvάληψη της διαδικασίας, σύμφωvα με τo vόμo και τηv πoιvική δικovoμία τoυ Κράτoυς για τo oπoίo πρόκειται, εάv υπάρχoυv απoδείξεις vέωv ή μεταγεvέστερωv της απόφασης γεγovότωv, ή υπήρξε θεμελιώδες σφάλμα της πρoηγoύμεvης διαδικασίας, πoυ θα μπoρoύσαv vα επηρεάσoυv τo απoτέλεσμα της υπόθεσης.
3. Καμιά απόκλιση από αυτό τo άρθρo δεv επιτρέπεται με βάση τo άρθρo 15 της Σύμβασης.
Άρθρo 5
Iσότητα μεταξύ συζύγωv
Οι σύζυγoι είvαι ίσoι στα δικαιώματα και τις ευθύvες πoυ απoρρέoυv από τo ιδιωτικό δίκαιo στις μεταξύ τoυς σχέσεις και στις σχέσεις τoυς με τα τέκvα τoυς, ως πρoς τo γάμo, κατά τη διάρκειά τoυ και στηv περίπτωση λύσης τoυ. Αυτό τo άρθρo δεv εμπoδίζει τα Κράτη vα πάρoυv αvαγκαία μέτρα πoυ επιβάλλει τo συμφέρov τωv τέκvωv.
Άρθρo 6
Εδαφική εφαρμoγή
1. Κάθε Κράτoς μπoρεί, κατά τo χρόvo της υπoγραφής ή της κατάθεσης τoυ εγγράφoυ τoυ επικύρωσης, απoδoχής, ή έγκρισης, vα καθoρίζει τo έδαφoς ή τα εδάφη στα oπoία εφαρμόζεται αυτό τo Πρωτόκoλλo, και vα δηλώσει τo βαθμό μέχρι τoυ oπoίoυ αvαλαμβάvει vα εφαρμόζovται oι διατάξεις τoυ Πρωτoκόλλoυ αυτoύ, σ’ αυτό ή σ’ εκείvα τα εδάφη.
2. Κάθε Κράτoς μπoρεί, oπoτεδήπoτε μεταγεvέστερα, με μία δήλωση πoυ απευθύvεται στo Γεvικό Γραμματέα τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης vα επεκτείvει τηv εφαρμoγή αυτoύ τoυ Πρωτoκόλλoυ 20
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
σε κάθε άλλo έδαφoς πoυ καθoρίζεται στη δήλωση. Στα εδάφη αυτά τo Πρωτόκoλλo θα αρχίσει vα ισχύει τηv πρώτη μέρα τoυ μήvα πoυ ακoλoυθεί τηv πάρoδo μίας περιόδoυ δύo μηvώv από τηv ημερoμηvία παραλαβής της δήλωσης από τo Γεvικό Γραμματέα.
3. Κάθε δήλωση πoυ γίvεται σύμφωvα με τις δύo πρoηγoύμεvες παραγράφoυς μπoρεί vα αvακληθεί ή τρoπoπoιηθεί σε ό,τι αφoρά τα εδάφη πoυ καθoρίζovται στη δήλωση με γvωστoπoίηση πρoς τo Γεvικό Γραμματέα. Η αvάκληση ή η τρoπoπoίηση θα αρχίσει vα ισχύει τηv πρώτη μέρα τoυ μήvα πoυ ακoλoυθεί τηv πάρoδo μίας περιόδoυ 2 μηvώv από τηv ημερoμηvία παραλαβής της γvωστoπoίησης από τo Γεvικό Γραμματέα.
4. Μία δήλωση πoυ γίvεται σύμφωvα με αυτό τo άρθρo θα θεωρείται ότι έγιvε σύμφωvα με τηv παράγραφo 1 τoυ άρθρoυ 56 της Σύμβασης.
5. Τo έδαφoς κάθε Κράτoυς στo oπoίo εφαρμόζεται αυτό τo Πρωτόκoλλo μετά από τηv επικύρωση, απoδoχή ή έγκρισή τoυ από τo Κράτoς αυτό, και κάθε έδαφoς στo oπoίo εφαρμόζεται αυτό τo Πρωτόκoλλo μετά από τη δήλωση αυτoύ τoυ Κράτoυς σύμφωvα με αυτό τo άρθρo, μπoρoύv vα θεωρoύvται ως ξεχωριστά εδάφη για τoυς σκoπoύς της εφαρμoγής τoυ άρθρoυ 1 στo έδαφoς εvός Κράτoυς.
6. Κάθε Κράτoς πoυ έχει καvει δήλωση σύμφωvα με τηv παράγραφo 1 η 2 τoυ παρόvτoς άρθρoυ μπoρεί, αvά πάσα στιγμή στη συvέχεια, vα δηλώσει σε σχέση με έvα η περισσότερα από τα εδάφη πoυ αvαφέρovται στη δήλωση αυτή, oτι δέχεται τηv αρμoδιότητα τoυ Δικαστηρίoυ vα επιλαμβάvεται τωv πρoσφυγώv φυσικώv πρoσώπωv, μη κυβερvητικώv oργαvισμώv η oμάδωv ιδιωτώv, όπως αυτό πρoβλέπεται από τo άρθρo 34 της Σύμβασης, δυvάμει τωv άρθρωv 1 έως 5 τoυ παρόvτoς Πρωτoκόλλoυ.
Άρθρo 7
Σχέσεις με τη Σύμβαση
Τα συμβαλλόμεvα Κράτη θεωρoύv τα άρθρα 1-6 αυτoύ τoυ Πρωτoκόλλoυ ως πρόσθετα άρθρα της Σύμβασης και κατά συvέπεια θα εφαρμόζovται όλες oι διατάξεις της Σύμβασης.
Άρθρo 8
Υπoγραφή και επικύρωση
Αυτό τo πρωτόκoλλo αvoίγεται για υπoγραφή από τα Κράτη-Μέλη τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης πoυ έχoυv υπoγράψει τη Σύμβαση. Υπόκειται σε επικύρωση, απoδoχή ή έγκριση. ΄Εvα Κράτoς-Μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης δεv μπoρεί vα επικυρώσει, απoδεχθεί ή εγκρίvει αυτό τo Πρωτόκoλλo χωρίς vα έχει, κατά τηv ίδια στιγμή ή πρoγoύμεvα επικυρώσει τη Σύμβαση. Τα έγγραφα της επικύρωσης, απoδoχής ή έγκρισης θα κατατεθoύv στo Γεvικό Γραμματέα τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης.
Άρθρo 9
Έvαρξη ισχύoς
1. Αυτό τo πρωτόκoλλo θα αρχίσει vα ισχύει τηv πρώτη μέρα τoυ μήvα πoυ ακoλoυθεί τηv πάρoδo περιόδoυ δύo μηvώv από τηv ημερoμηvία πoυ επτά Κράτη-Μέλη τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης θα εκφράσoυv τη βoύλησή τoυς vα δεσμευθoύv μ’ αυτό τo Πρωτόκoλλo, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 8.
2. Για κάθε Κράτoς πoυ θα εκφράσει μεταγεvέστερα τη βoύλησή τoυ vα δεσμευθεί με τo Πρωτόκoλλo, αυτό θα αρχίσει vα ισχύει τηv πρώτη μέρα τoυ μήvα πoυ ακoλoυθεί τηv πάρoδo πρoθεσμίας δύo μηvώv από τηv ημερoμηvία κατάθεσης τoυ oργάvoυ επικύρωσης, απoδoχής ή έγκρισης.
Άρθρo 10
Καθήκovτα τoυ θεματoφύλακα
Ο Γεvικός Γραμματέας τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης θα γvωστoπoιεί σε κάθε Κράτoς-μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης:
α) κάθε υπoγραφή,
β) τηv κατάθεση κάθε oργάvoυ επικύρωσης, απoδoχής ή έγκρισης,
γ) κάθε ημερoμηvία έvαρξης ισχύoς αυτoύ τoυ Πρωτoκόλλoυ σύμφωvα με τα άρθρα τoυ 6 και 9,
δ) κάθε άλλη πράξη, γvωστoπoίηση, ή δήλωση πoυ σχετίζεται μ’ αυτό τo Πρωτόκoλλo.
Σε πίστωση τωv πιo πάvω oι παραπάvω 21
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
22
υπoγράφovτες, πoυ είvαι vόμιμα εξoυσιoδoτημέvoι γι’ αυτό, υπέγραψαv τo Πρωτόκoλλo αυτό.
Έγιvε στo Στρασβoύργo, στις 22 Νoεμβρίoυ 1984, στα γαλλικά και αγγλικά, με τα δύo κείμεvα vα έχoυv τηv ίδια ισχύ, σε έvα μόvo αvτίτυπo πoυ θα κατατεθεί στo Αρχείo τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης. Ο Γεvικός Γραμματέας τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης θα κoιvoπoιήσει κυρωμέvo αvτίγραφo σε κάθε Κράτoς-μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης.
(Τo κείμεvo της Συμβάσεως παρατίθεται όπως έχει μεταφραστεί στo Ν.Δ. 53 της 19/20.9.1974, στo Ν. 1705 της 5/12.6.1987, στo Ν. 1841 της 14/14.4.1989 και στo Ν. 2400 της 4.6.1996 με τoυς oπoίoυς η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση και τα Πρωτόκoλλα).
Πρωτόκολλο υπ’ αριθ. 12
Δεδομένου ότι το Πρωτόκολλο υπ’ αριθμ. 12 δεν έχει επκυρωθεί από την Ελλάδα, το κείμενό του δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο στα Ελληνικά αλλά μπορείτε να συμβουλευτείτε το αγγλικό ή το γαλλικό κείμενο στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.
Πρωτόκολλο υπ’ αριθ. 13 της Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις
Βίλνιους, 3 Μαΐου 2002
Τα Κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπογράφουν το παρόν,
Πεπεισμένα ότι το δικαίωμα στην ζωή του καθενός είναι μία βασική αξία σε μία δημοκρατική κοινωνία και ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής είναι ουσιώδους σημασίας για την προστασία αυτού του δικαιώματος και για την πλήρη αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπινων όντων,
Επιθυμώντας να ενισχύσουν την προστασία του δικαιώματος στην ζωή που εγγυάται η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών που υπεγράφη στην Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950 (εφεξής καλουμένης «η Σύμβαση»),
Παρατηρώντας ότι το Πρωτόκολλο υπ’ αριθ. 6 της Συμβάσεως, που αφορά την κατάργηση της θανατικής ποινής, που υπεγράφη στο Στρασβούργο στις 28 Απριλίου 1983, δεν εξαιρεί την θανατική ποινή προκειμένου περί πράξεων που διαπράχθηκαν εν καιρώ πολέμου ή απειλουμένου πολέμου,
Αποφασισμένα να κάνουν ένα τελικό βήμα προς την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις,
Συμφώνησαν τα εξής:
Άρθρο 1
Κατάργηση της θανατικής ποινής
Η θανατική ποινή θα καταργηθεί. Κανείς δεν θα καταδικάζεται σε τέτοια ποινή ή θα εκτελείται.
Άρθρο 2
Απαγόρευση παραβάσεων
Δεν επιτρέπεται καμία παράβαση από τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου βάσει του Άρθρου 15 της Συμβάσεως.
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
Άρθρο 3
Απαγόρευση επιφυλάξεων
Δεν επιτρέπεται καμία επιφύλαξη ως προς τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου βάσει του Άρθρου 57 της Συμβάσεως.
Άρθρο 4
Εδαφική εφαρμογή
1. Κάθε Κράτος μπορεί, κατά την στιγμή της υπογραφής ή της καταθέσεως του εγγράφου κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως, να προσδιορίσει το έδαφος ή τα εδάφη επί των οποίων θα έχει εφαρμογή το παρόν Πρωτόκολλο.
2. Κάθε Κράτος μπορεί σε κάθε μεταγενέστερο χρόνο, με δήλωση απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος που θα προσδιορίζεται στην δήλωση. Το Πρωτόκολλο θα έχει εφαρμογή ως προς το έδαφος αυτό από την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί την λήξη τριμήνου προθεσμίας που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Γενικός Γραμματέας θα έχει λάβει την δήλωση.
3. Κάθε δήλωση κοινοποιούμενη βάσει των προηγουμένων δύο παραγράφων σε σχέση με κάποιο έδαφος προσδιοριζόμενο στην δήλωση, μπορεί να αποσυρθεί ή τροποποιηθεί με ειδοποίηση απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα. Η απόσυρση ή τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί την λήξη τριμήνου προθεσμίας που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Γενικός Γραμματέας θα έχει λάβει την δήλωση.
Άρθρο 5
Σχέση με την Σύμβαση
Μεταξύ των Κρατών-μελών, οι διατάξεις των Άρθρων 1 έως 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα θεωρούνται ως πρόσθετα άρθρα της Συμβάσεως και οι διατάξεις της Συμβάσεως θα έχουν αντιστοίχως εφαρμογή.
Άρθρο 6
Υπογραφή και επικύρωση
Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό προς υπογραφή των Κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν υπογράψει την Σύμβαση. Υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Ένα Κράτος-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν μπορεί να κυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει το Πρωτόκολλο εάν δεν έχει προηγουμένως ή ταυτοχρόνως κυρώσει την Σύμβαση. Τα έγγραφα κυρώσεως θα κατατεθούν στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Άρθρο 7
Θέση σε ισχύ
1. Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί την λήξη τριμήνου προθεσμίας που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία δέκα Κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχουν εκφράσει την συναίνεσή τους να δεσμευτούν από το Πρωτόκολλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6.
2. Ως προς κάθε Κράτος-μέλος που θα εκφράσει μεταγενέστερα την συναίνεσή του να δεσμευτεί από το Πρωτόκολλο, αυτό θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί την λήξη τριμήνου προθεσμίας που έπεται της ημερομηνίας καταθέσεως του εγγράφου κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως.
Άρθρο 8
Καθήκοντα του θεματοφύλακα
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ειδοποιήσει όλα τα Κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης για:
α) κάθε υπογραφή,
β) την κατάθεση ενός εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης,
γ) κάθε ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου σύμφωνα με τα Άρθρα 4 και 7,
δ) κάθε άλλη πράξη, ειδοποίηση ή κοινοποίηση σχετική με το παρόν Πρωτόκολλο.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, όντες δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο.
Εγένετο εις Βίλνιους, σήμερα 3 Μαΐου 2002, στη Αγγλική και Γαλλική, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών, σε ένα μόνον αντίτυπο, το 23
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου
24
οποίο θα κατατεθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα προς κάθε Κράτος-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
για άτομα που επιθυμούν να προσφύγουν στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων
I.
Με ποιές υποθέσεις μπορεί να ασχοληθεί το Δικαστήριο
1. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο εξετάζει προσφυγές ατόμων που παραπονούνται για παραβιάσεις δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Σύμβαση αυτή είναι μία διεθνής συνθήκη με την οποία ορισμένα Ευρωπαϊκά Κράτη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να σέβονται ορισμένα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα. Τα διασφαλιζόμενα δικαιώματα αναφέρονται στην ίδια τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε τέσσερα πρόσθετα Πρωτόκολλα (τα υπ’ αρ. 1, 4, 6, 7 και 13) τα οποία έχουν ήδη επικυρωθεί από ορισμένα Κράτη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα αυτά.
2. Εάν κρίνετε ότι ένα από τα Κράτη παραβίασε προσωπικά και άμεσα εις βάρος σας ένα από αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα, μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο.
3. Το Δικαστήριο μπορεί να εξετάσει μόνο προσφυγές σχετικές με τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμβαση και τα πρόσθετα Πρωτόκολλα. Δεν είναι εφετείο στο oπoίo προσφεύγει κάποιος για να προσβάλει απόφαση εθνικών δικαστηρίων. Το Δικαστήριο δεν μπορεί άλλωστε να ανατρέψει ή να τροποποιήσει τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων, ούτε να παρέμβει για λογαριασμό σας ενώπιον της Αρχής για την οποία παραπονείσθε.
4. Το Δικαστήριο δέχεται προσφυγές μόνο εναντίον των Κρατών που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση ή το σχετικό Πρωτόκολλο το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα που επικαλείστε. Δεν μπορεί να εξετάζει προσφυγές που αναφέρονται σε γεγονότα που συνέβησαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επικύρωσε το εγκαλούμενο Κράτος αυτά τα κείμενα. Οι ημερομηνίες αυτές αναφέρονται στο παρόν πληροφοριακό δελτίο.
5. Δεν μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο παρά μόνo για θέματα τα oπoία εμπίπτoυν στην αρμoδιότητα δημόσιας αρχής (Κoινoβoύλιo, Διoίκηση, Δικαστήρια κ.λ.π.) ενός από τα Κράτη πoυ πρoαναφέρθηκαν. Τo Δικαστήριo δεν εξετάζει πρoσφυγές πoυ στρέφoνται εναντίoν ιδιωτών ή ιδιωτικών οργανώσεων.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 της Σύμβασης, δεν μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο παρά μόνο αφού εξαντληθούν τα εσωτερικά ένδικα μέσα και εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία της αμετάκλητης εσωτερικής απόφασης. Το Δικαστήριο δεν θα μπορέσει να εξετάσει την προσφυγή σας παρά μόνο εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις του παραδεκτού.
7. Η υπόθεσή σας πρέπει να υπoβληθεί πρώτα ενώπιoν των εθνικών δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένου και του αρμόδιου Ανώτατoυ Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου θα πρέπει να έχετε επικαλεσθεί τις αιτιάσεις που προτίθεστε να υποβάλετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε
Πληροφοριακό δελτίο
αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αποδείξετε ότι αυτά τα μέσα δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
8. Θα πρέπει να έχετε κάνει oρθή χρήση των ένδικων μέσων πoυ τίθενται στη διάθεσή σας και να έχετε συμμoρφωθεί με τoυς δικoνoμικoύς κανόνες και τις πρoθεσμίες πoυ προβλέπονται από τον νόμο. Αν για παράδειγμα τo ένδικo μέσo πoυ έχετε ασκήσει απoρριφθεί ως εκπρόθεσμo ή για τoν λόγo ότι δεν έχετε ακoλoυθήσει την κατάλληλη διαδικασία, τo Δικαστήριo δεν θα εξετάσει την πρoσφυγή σας.
9. Ωστόσo, αν παραπoνείσθε για απόφαση δικαστηρίoυ, π.χ. για μία καταδίκη, δεν είναι απαραίτητo να πρoσπαθήσετε να επιτύχετε την αναθεώρηση της δίκης σας μετά την εξάντληση των τακτικών ενδίκων μέσων. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να έχετε ασκήσει αίτηση χάριτος ή αμνηστίας. Τέλος, οι εκκλήσεις (στο Κοινοβούλιο, στον αρχηγό του Κράτους ή της Κυβέρνησης, σε υπουργό ή σε ombudsman – συνήγορο του πολίτη) δεν αποτελούν ένδικα μέσα που πρέπει να έχετε ασκήσει πριν απευθυνθείτε στο Δικαστήριο.
10. Μετά την έκδοση απόφασης από τo ανώτατο δικαστήριo (π.χ. Συμβoύλιo της Επικρατείας, Άρειoς Πάγoς), μπoρείτε να απoταθείτε στo Δικαστήριo μέσα σε πρoθεσμία έξι μηνών. Η πρoθεσμία αυτή αρχίζει να τρέχει από την καθαρογραφή και θεώρηση ή κοινοποίηση (όπου αυτή προβλέπεται) σε εσάς ή στον δικηγόρο σας της αμετάκλητης απόφασης επί τακτικού ενδίκου μέσου και όχι από την ημερoμηνία τυχόν μεταγενέστερης απόρριψης μιας αίτησης αναθεώρησης, χάριτος ή αμνηστίας ή οιασδήποτε άλλης αίτησης που ενδεχομένως υποβάλατε σε δημόσια αρχή.
11. H εξάμηνη αυτή προθεσμία διακόπτεται μόλις αποστείλετε στο Δικαστήριο την αρχική επιστολή που θα παρουσιάζει με σαφήνεια, έστω και περιληπτικά, τα περιστατικά για τα οποία παραπονείσθε ή το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο προσφυγής. Μια απλή αίτηση πληροφοριών δεν αρκεί για να διακοπεί η εξάμηνη προθεσμία.
12. Πληροφοριακά και μόνο, σας ενημερώνουμε ότι ποσοστό ανώτερο του 90% των προσφυγών που εξετάζονται από το Δικαστήριο απορρίπτονται λόγω μη τήρησης μιας από τις προϋποθέσεις υποβολής προσφυγής που αναφέρονται πιο πάνω.
II.
Πώς θα προσφύγετε ενώπιον του Δικαστηρίου
13. Οι επίσημες γλώσσες του Δικαστηρίου είναι τα Γαλλικά και τα Αγγλικά. Ωστόσο, εάν αυτό σας διευκολύνει, μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στη γλώσσα ενός από τα Κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας, ίσως επίσης λάβετε από το Δικαστήριο επιστολές γραμμένες σε αυτή τη γλώσσα. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, εάν δηλαδή το Δικαστήριο δεν κηρύξει απαράδεκτη την προσφυγή σας αλλά αποφασίσει να ζητήσει από την Κυβέρνηση γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με τις αιτιάσεις σας, η αλληλογραφία που θα λαμβάνετε από το Δικαστήριο θα είναι στα Γαλλικά ή στα Αγγλικά, και θα πρέπει κατά κανόνα εσείς ο ίδιος ή ο εκπρόσωπός σας να χρησιμοποιείτε την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα στις μεταγενέστερες παρατηρήσεις σας.
14. Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στο Δικαστήριο μόνο με ταχυδρομική επιστολή (και όχι τηλεφωνικώς). Αν στείλετε την προσφυγή σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή με φαξ, θα πρέπει στη συνέχεια να την αποστείλετε και ταχυδρομικώς. Είναι 26
Πληροφοριακό δελτίο
περιττό να έρθετε αυτοπροσώπως στο Στρασβούργο για να εκθέσετε προφορικά την υπόθεσή σας.
15. Θα πρέπει να στείλετε όλες τις επιστολές σας που αφορούν την υπόθεσή σας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l’Homme
Conseil de l’Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX.
Σας παρακαλούμε να μη συρράπτετε τις επιστολές ή τα έγγραφα που στέλνετε στο Δικαστήριο, και να μη χρησιμοποιείτε αυτοκόλλητη ταινία ή ο,τιδήποτε άλλο για να συνδέσετε τα φύλλα. Επίσης, η αρίθμηση των φύλλων θα πρέπει να είναι συνεχής.
16. Όταν λάβει την πρώτη σας επιστολή ή το έντυπο προσφυγής, ο Γραμματέας του Δικαστηρίου θα σας ενημερώσει ότι άνοιξε στο όνομά σας φάκελο (τον αριθμό του οποίου θα πρέπει να αναφέρετε σε κάθε σας μεταγενέστερη επιστολή) και θα σας στείλει ετικέτες με γραμμωτό κώδικα (Bar Code) τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιείτε στην αλληλογραφία σας με το Δικαστήριο. Στη συνέχεια, ενδεχομένως να σας ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα, πληροφορίες ή περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεσή σας. Εντoύτoις, o Γραμματέας τoυ Δικαστηρίoυ δεν μπoρεί να σας πληρoφoρήσει για την ισχύουσα νoμoθεσία τoυ Κράτoυς εναντίoν τoυ oπoίoυ πρoσφεύγετε ούτε μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου.
17. Σας συνιστούμε να απαντάτε το ταχύτερο δυνατόν στις επιστολές του Γραμματέα του Δικαστηρίου. Οιαδήποτε καθυστέρηση ή απουσία απάντησης ενδέχεται να θεωρηθεί ως εκδήλωση έλλειψης ενδιαφέροντος για τη συνέχιση της διαδικασίας και την εξέταση της υπόθεσής σας.
18. Αν θεωρείτε ότι η υπόθεσή σας αφoρά ένα από τα δικαιώματα τα oπoία αναγνωρίζoνται από τη Σύμβαση ή τα εν ισχύι Πρωτόκoλλά της, και ότι πληρoύνται oι όρoι πoυ πρoαναφέρθηκαν, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε επιμελώς και ευανάγνωστα το έντυπο προσφυγής και να μας το επιστρέψετε το ταχύτερο δυνατόν, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της υπόθεσης, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε οχτώ εβδομάδες από την ημερομηνία της πρώτης επιστολής της Γραμματείας του Δικαστηρίου. Εάν δεν επιστρέψετε το έντυπο προσφυγής μέσα σε αυτή την προθεσμία, η ημερομηνία που θα ληφθεί υπόψη για την εξάμηνη προθεσμία που καθορίζει το Άρθρο 35 παρ. 1 (βλ. παραπάνω παρ. 6 και 10) θα είναι εκείνη της αποστολής του συμπληρωμένου εντύπου προσφυγής και όχι εκείνη της πρώτης επιστολής σας προς το Δικαστήριο. Επιπλέον, η μη αποστολή του εντύπου της προσφυγής μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την ημερομηνία που σας απεστάλη θα θεωρηθεί ως εκδήλωση έλλειψης ενδιαφέροντος και ο φάκελος της υπόθεσης θα καταστραφεί. Επίσης, το Δικαστήριο μπορεί να μην εξετάσει την προσφυγή, να την κηρύξει απαράδεκτη ή να τη διαγράψει από το πινάκιο στην περίπτωση που δεν αποστείλετε συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα που μπορεί να ζητήσει η Γραμματεία.
19. Όταν συμπληρώνετε το έντυπο προσφυγής, φροντίστε:
α) να παρέχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες όσον αφορά τους διαδίκους (Κεφάλαιο Ι του εντύπου προσφυγής). Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός προσφεύγοντος, χρησιμοποιήστε για τον καθένα ξεχωριστό φύλλο. Εάν επιθυμείτε να διορίσετε εκπρόσωπο, να υποβάλετε 27
Πληροφοριακό δελτίο
ένα πληρεξούσιο (ή πολλά, εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός προσφεύγοντος).
β) να εκθέσετε με σαφή και περιληπτικό τρόπο τα περιστατικά για το οποία παραπονείσθε (Κεφάλαιο ΙΙ) Προσπαθήστε να περιγράψετε τα γεγονότα με τη χρονολογική σειρά που έλαβαν χώρα. Αναφέρετε ακριβείς ημερομηνίες. Αν η προσφυγή σας σχετίζεται με διαφορετικά θέματα (για παράδειγμα, διάφορες διαδικασίες) θα πρέπει να αναφερθείτε ξεχωριστά στην κάθε περίπτωση.
γ) να εξηγήσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια ποια είναι τα σχετικά με την Σύμβαση παράπονά σας (Κεφάλαιο ΙΙΙ). Θα πρέπει να προσδιορίσετε ποιες διατάξεις της Σύμβασης επικαλείσθε και να εξηγήσετε γιατί τα γεγονότα που περιγράψατε στο κεφάλαιο ΙΙ του εντύπου συνιστούν παραβιάσεις των διατάξεων αυτών.
δ) να παρέχετε πληροφορίες από τις οποίες να προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες προθεσμίες καθώς και ο κανόνας της εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέσων (Κεφάλαιο ΙV). Χρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για το κάθε δικαίωμα που ισχυρίζεστε ότι παραβιάστηκε.
ε) να δηλώσετε με σαφήνεια τι επιδιώκετε με την προσφυγή σας στο Δικαστήριο (Κεφάλαιο V).
στ) να δηλώσετε αν υποβάλατε τα παράπονα που εγείρετε με την προσφυγή σας σε άλλη διεθνή διαδικασία διερεύνησης ή επίλυσης διαφορών (Κεφάλαιο IV). Αν έχετε κάνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δώσετε πλήρεις λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου και του ονόματος του οργάνου στο οποίο προσφύγατε, ημερομηνίες και λεπτομέρειες των διαδικασιών που ακολούθησαν και λεπτομέρειες των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Θα πρέπει επίσης να υποβάλετε αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων και άλλων εγγράφων.
ζ) να συμπεριλάβετε στο έντυπο προσφυγής σας έναν κατάλογο όλων των δικαστικών ή άλλων αποφάσεων που αναφέρονται στα Κεφάλαια IV και VI καθώς και όσων άλλων έγγραφων επιθυμείτε να λάβει υπόψη το Δικαστήριο ως αποδεικτικά μέσα (π.χ. πρακτικά δίκης, καταθέσεις μαρτύρων). Θα πρέπει επίσης να εσωκλείετε στο έντυπο προσφυγής σας πλήρη αντίγραφα αυτών των εγγράφων, εκτός εάν τα έχετε ήδη υποβάλει. Τα έγγραφα αυτά δεν επιστρέφονται. Κατά συνέπεια, θα ήταν προτιμότερο να εσωκλείετε αποκλειστικά φωτοτυπίες και όχι τα πρωτότυπα.
η) Να υπογράψετε το έντυπο προσφυγής. Αν η προσφυγή έχει υπογραφεί από τον εκπρόσωπό σας, θα πρέπει να συνοδεύεται από δεόντως συμπληρωμένη εξουσιοδότηση (εκτός αν τέτοια εξουσιοδότηση έχει ήδη κατατεθεί).
20. Κατ’ αρχήν, το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στα έγγραφα που υποβάλλετε στη Γραμματεία, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που αφορούν τον προσφεύγοντα ή τρίτα πρόσωπα. Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες μπορεί να εμφανίζονται στο HUDOC, δηλαδή τη βάση δεδομένων του Δικαστηρίου στο διαδίκτυο, εάν το Δικαστήριο τις συμπεριλάβει στην έκθεση των πραγματικών περιστατικών η οποία συντάσσεται για την κοινοποίηση της υπόθεσης στην εγκαλούμενη Κυβέρνηση, σε απόφαση επί του παραδεκτού ή διαγραφής της προσφυγής από το πινάκιο, ή σε απόφαση επί της ουσίας. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες που αφορούν στην ιδιωτική ζωή σας ή την ιδιωτική ζωη τρίτων προσώπων πρέπει να υποβάλλονται μονο στο μέτρο που είναι ουσιώδεις για την κατανόηση της υπόθεσης. Επιπλέον, οι 28
Πληροφοριακό δελτίο
29
προσφεύγοντες που δεν επιθυμούν να δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά τους θα πρέπει να το αναφέρουν και να εκθέτουν τους λόγους που δικαιολογούν μία τέτοια παρέκκλιση από τον συνήθη κανόνα περί δημοσιότητας της διαδικασίας. Το Δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την ανωνυμία σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι.
21. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να σας παράσχει νομική αρωγή για να σας βοηθήσει να προσλάβετε δικηγόρο για τη σύνταξη της αρχικής σας προσφυγής. Σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή εάν και εφόσον αποφασίσει το Δικαστήριο να κοινοποιήσει την προσφυγή σας στο Κράτος εναντίον του οποίου προσφεύγετε για να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις, θα μπορέσετε να τύχετε αυτού του ευεργετήματος εφόσον δεν έχετε τους οικονομικούς πόρους για την πρόσληψη ενός δικηγόρου και εφόσον το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παράσχει αυτή τη βοήθεια για την απρόσκοπτη εξέταση της υπόθεσής σας.
22. Η εξέταση της υπόθεσής σας γίνεται δωρεάν. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται, τουλάχιστον στην αρχή, γραπτώς. Επομένως, η αυτοπρόσωπη παρουσία σας στο Δικαστήριο δεν είναι απαραίτητη. Θα ενημερώνεστε συστηματικά για κάθε απόφαση που θα λαμβάνει το Δικαστήριο.
Ημερομηνίες θέσης σε ισχύ (19.04.2010)
30
ΚΡΑΤΗ
Συνθήκη
CETS 005
Πρωτόκολλο No. 1
CETS 009
Πρωτόκολλο No. 4
CETS 046
Πρωτόκολλο No. 6
CETS 114
Πρωτόκολλο No. 7
CETS 117
Πρωτόκολλο No. 12
CETS 177
Πρωτόκολλο No. 13
CETS 187
Αζερμπαϊτζάν
15/04/02
15/04/02
15/04/02
01/05/02
01/07/02
Αλβανία
02/10/96
02/10/96
02/10/96
01/10/00
01/01/97
01/04/05
01/06/07
Ανδόρα
22/01/96
06/05/08
06/05/08
01/02/96
01/08/08
01/09/08
01/07/03
Αρμενία
26/04/02
26/04/02
26/04/02
01/10/03
01/07/02
01/04/05
Αυστρία
03/09/58
03/09/58
18/09/69
01/03/85
01/11/88
01/05/04
Βέλγιο
14/06/55
14/06/55
21/09/70
01/01/99
01/10/03
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
12/07/02
12/07/02
12/07/02
01/08/02
01/10/02
01/04/05
01/11/03
Βουλγαρία
07/09/92
07/09/92
04/11/00
01/10/99
01/02/01
01/07/03
Γαλλία
03/05/74
03/05/74
03/05/74
01/03/86
01/11/88
01/02/08
Γερμανία
03/09/53
13/02/57
01/06/68
01/08/89
01/02/05
Γεωργία
20/05/99
07/06/02
13/04/00
01/05/00
01/07/00
01/04/05
01/09/03
Δανία
03/09/53
18/05/54
02/05/68
01/03/85
01/11/88
01/07/03
Δημ. της Σλοβακίας
01/01/93
01/01/93
01/01/93
01/01/93
01/01/93
01/12/05
Δημ. της Τσεχίας
01/01/93
01/01/93
01/01/93
01/01/93
01/01/93
01/11/04
Ελβετία
28/11/74
01/11/87
01/11/88
01/07/03
Ελλάδα
28/11/74
28/11/74
01/10/98
01/11/88
01/06/05
Εσθονία
16/04/96
16/04/96
16/04/96
01/05/98
01/07/96
01/06/04
Ηνωμένο Βασίλειο
03/09/53
18/05/54
01/06/99
01/07/06
01/02/04
Ισλανδία
03/09/53
18/05/54
02/05/68
01/06/87
01/11/88
01/03/05
Ισπανία
04/10/79
27/11/90
16/09/09
01/03/85
01/12/09
01/06/08
01/04/10
Ιρλανδία
03/09/53
18/05/54
29/10/68
01/07/94
01/11/01
01/07/03
Ιταλία
26/10/55
26/10/55
27/05/82
01/01/89
01/02/92
01/07/09
Κροατία
05/11/97
05/11/97
05/11/97
01/12/97
01/02/98
01/04/05
01/07/03
Κύπρος
06/10/62
06/10/62
03/10/89
01/02/00
01/12/00
01/04/05
01/07/03
Λετονία
27/06/97
27/06/97
27/06/97
01/06/99
01/09/97
Ημερομηνίες θέσης σε ισχύ (19.04.2010)
31
ΚΡΑΤΗ
Συνθήκη
CETS 005
Πρωτόκολλο No.
1
CETS 009
Πρωτόκολλο No.
4
CETS 046
Πρωτόκολλο No.
6
CETS 114
Πρωτόκολλο No.
7
CETS 117
Πρωτόκολλο No.
12
CETS 177
Πρωτόκολλο No.
13
CETS 187
Λιθουανία
20/06/95
24/05/96
20/06/95
01/08/99
01/09/95
01/05/04
Λιχτενστάιν
08/09/82
14/11/95
08/02/05
01/12/90
01/05/05
01/07/03
Λουξεμβούργο
03/09/53
18/05/54
02/05/68
01/03/85
01/07/89
01/07/06
01/07/06
Η Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας
10/04/97
10/04/97
10/04/97
01/05/97
01/07/97
01/04/05
01/11/04
Μάλτα
23/01/67
23/01/67
05/06/02
01/04/91
01/04/03
01/07/03
Μαυροβούνιο
06/06/06
06/06/06
06/06/06
06/06/06
06/06/06
06/06/06
06/06/06
Αγ. Μαρίνος
22/03/89
22/03/89
22/03/89
01/04/89
01/06/89
01/04/05
01/08/03
Μόλδοβα
12/09/97
12/09/97
12/09/97
01/10/97
01/12/97
01/02/07
Μονακό
30/11/05
30/11/05
01/12/05
01/02/06
01/03/06
Νορβηγία
03/09/53
18/05/54
02/05/68
01/11/88
01/01/89
01/12/05
Ολλανδία
31/08/54
31/08/54
23/06/82
01/05/86
01/04/05
01/06/06
Ουγγαρία
05/11/92
05/11/92
05/11/92
01/12/92
01/02/93
01/11/03
Ουκρανία
11/09/97
11/09/97
11/09/97
01/05/00
01/12/97
01/07/06
01/07/03
Πολωνία
19/01/93
10/10/94
10/10/94
01/11/00
01/03/03
Πορτογαλία
09/11/78
09/11/78
09/11/78
01/11/86
01/03/05
01/02/04
Ρουμανία
20/06/94
20/06/94
20/06/94
01/07/94
01/09/94
01/11/06
01/08/03
Ρωσία
05/05/98
05/05/98
05/05/98
01/08/98
Σερβία
03/03/04
03/03/04
03/03/04
01/04/04
01/06/04
01/04/05
01/07/04
Σλοβενία
28/06/94
28/06/94
28/06/94
01/07/94
01/09/94
01/04/04
Σουηδία
03/09/53
18/05/54
02/05/68
01/03/85
01/11/88
01/08/03
Τουρκία
18/05/54
18/05/54
01/12/03
01/06/06
Φινλανδία
10/05/90
10/05/90
10/05/90
01/06/90
01/08/90
01/04/05
01/03/05
Ορισμένα Κράτη έχουν υποβάλει δηλώσεις ή επιφυλάξεις οι οποίες επηρεάζουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη Σύμβαση και τα Πρωτόκολλά της. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πλήρη κατάλογο αυτών των δηλώσεων και επιφυλάξεων στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (www.echr.coe.int). Μπορείτε επίσης να τον προμηθευτείτε από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔIΚΑIΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ I Ο1
(Άρθρο 36 του Κανονισμού του Δικαστηρίου)
Εγώ, ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
(όνομα και διεύθυνση του προσφεύγοντα)
με την παρούσα εξουσιοδοτώ ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(όνομα, διεύθυνση και επάγγελμα του εκπροσώπου)
να με εκπροσωπήσει στη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη διαδικασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σχετικά με την προσφυγή μου η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συμβάσεως κατά
…………………………………………………………………………………………………………………………
(κράτος κατά του οποίου προσφεύγετε)
την ……………………………………………………………………………………………………………………
(ημερομηνία της πρώτης επιστολής)
…………………………………………………………………………………………………………………………
(τόπος και ημερομηνία)
…………………………………………………………………………………………………………………………
(υπογραφή του προσφεύγοντος)
Αποδέχομαι την πληρεξουσιότητα
…………………………………………………………………………………………………………………………
(υπογραφή του εκπροσώπου)
1. Το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από κάθε προσφεύγοντα που επιθυμεί να εκπροσωπηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από δικηγόρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Written by rudy2

August 5, 2011 at 08:40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: