Rudy2's Multilingual Blog

Just another WordPress.com weblog

ASESINATO MORAL,CALUMNIA DIFAMACION(EN ESPAÑOL, IN ENGLISH, EN FRANCAIS, AUF DEUTSCH, STA ELLINIKA, IN ITALIANO, EM PORTUGUES)

with 2 comments

 
 
 
 
 ΧΕΡΕΤΕ
https://rudy2.wordpress.com/letter-sent-to-various-authorities-worldwide-english-francais-espanol-deutsch-ellinika/

Όταν παραθέτετε κείμενά μας , παρακαλείστε να αναφέρετε την προέλευσή τους  (url στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας).

 Σας ευχαριστούμε. 

Rudy Andria

 
 _____________________________________________________ 
 https://rudy2.wordpress.com/letter-sent-to-various-authorities-worldwide-english-francais-espanol-deutsch-ellinika/
 
 Copia de una carta enviada a varias autoridades

Objeto: asesinato moral, calumnia-difamación, estratégia de la vindicta popular, etc…

Distinguidos Señores, distinguidas Señoras

Desearía simplemente atraer su atención en un hecho que nos preocupa mucho, a nosotros, las víctimas de acoso organizado y de ataques electromagnéticos a distancia.

Con el fin de ennoblecer sus sucias maniobras y dar una cara de honorabilidad a sus acciones viles, nuestros verdugos se infiltran por todas partes, por todos los medios, y hacen presión sobre nuestros varios contactos, para hacerles creer que no merecemos su apoyo.

Tienen un poder de persuasión talmente demoníaco que sus cazas de brujas, sus puestas en la picota, sus campañas difamatorias y calumniosas y la vindicta popular a ciudadanos totalmente inocentes funcionan perfectamente, ya que, muy a menudo, las personas a quienes solicitamos ayuda no dan más signo de vida, después del primer gesto de oferta de asistencia.

Como la mayoría de mis compañeros de infortunio, sufro diariamente el hostigamiento colectivo de individuos que se erigen en justicieros de su calle, de su barrio, de su ciudad o de su región y se juntan en grupitos para dárselas de importante. Sufrieron un lavado de cerebro tal que están persuadidos de cumplir lo que creen que es una alta y noble misión, consagrándose en cuerpo y alma a un increible hostigamiento despiadado e interminable. Ignoran por una parte, que se les mintió y por otra parte, tienen que recordar que no les incumbe, de todo modo, administrar justicia.

¿ No comprenden todas estas personas quiénes se dejaron influir y burlar por un grupo de mafiosos que, cuando acosen a ciudadanos inocentes, cometan un verdadero crimen ? ¿ No se preguntan una sola vez si todo lo que se les cuenta es verdad? ¿Aceptaron ser cómplices por afán de lucro o por deseo de jugar al justiciero? Las razones importan poco. En un caso como en el otro, son totalmente cómplices de un crimen cruel y cobarde contra ciudadanos inocentes y sin defensa.

Puedo asegurarle y declarar sobre mi honor que, como la mayoría de mis compañeros-víctimas, nunca he cometido crimen cualquiera que sea, nunca he sido condenado por un solo delito,ni siquiera sospechado de alguna actitud censurable o sospechosa.
En cambio, puedo decir que no es imposible que, hasta en ciertos altos lugares oficiales, hayan ya podido manchar mi nombre y mi reputación, de una manera o de otra.

Esperamos que todavía podamos contar con su ayuda y su apoyo.

 

Podrían Vdes leer también el testimonio de Geral Sosbee  que aborda este asunto.
https://rudy2.wordpress.com/ex-fbi-agent-geral-sosbees-testimony-in-various-languages/
_____________________________________

https://rudy2.wordpress.com/letter-sent-to-various-authorities-worldwide-english-francais-espanol-deutsch-ellinika/

Copy of a letter sent to various authorities

Subject: character assassination, slander, trial by the mob approach, etc..

Dear Sir, dear Madam,

I would simply like to draw your attention to a fact that greatly worries us, the victims of organized stalking and remote electromagnetic harassment .

With the aim of justifying, elevating and ennobling their filthy dealings, our perpetrators infiltrate everywhere, by every possible means, and put pressure on our different contacts, to make them believe that we do not deserve their support.

They have such a demonic power of persuasion that their witch-hunt, their public pillory, their defamation and slander campaigns and their exposure of innocent citizens to the trial by the mob work perfectly. More often than not, the people from whom we are asking help give no more sign of life, after first offering assistance.

Like the majority of my fellow-sufferers, I am a target of daily organized stalking from people who set themselves up as righters of wrongs of their street, their district, their city and their region and who get together in small groups to give themselves self-importance . They have suffered brainwashing to such an extent that they are persuaded to fulfill what they believe to be a high and noble mission by devoting themselves body and soul to an incredible pitiless and endless harassment. On one hand they are unaware that they have been lied to and on the other hand, they should remember that it is not incumbent on them to administer justice in any case.

Don’t all these persons who let themselves be influenced and deceived by a group of mafiosi understand that, when they harass innocent citizens, they are commiting a true crime? Don’t they wonder only once if all that is told them is true? Did they agree to partake out of lure of profit or out of desire to play the righters of wrongs? No matter the reasons, in either case they are completely accomplices to a cruel and cowardly crime against innocent and defenceless citizens.

I can declare on my honour that, like the majority of my fellow-sufferers, I have never committed a crime , I have never been condemned for a single offence, nor even suspected of a censurable or suspicious act.

However, I can say it is not impossible that, even in some official high spheres, they may have already besmirched my name and my reputation in one way or another .

We hope we can still count on your assistance and your support .

Please also read Geral Sosbee’s  testimony which deals with this topic.
https://rudy2.wordpress.com/ex-fbi-agent-geral-sosbees-testimony-in-various-languages/
__________________________________________

https://rudy2.wordpress.com/letter-sent-to-various-authorities-worldwide-english-francais-espanol-deutsch-ellinika/

Copie d’une lettre envoyée à certaines autorités .

Objet: assassinat moral, calomnie-diffamation, stratégie de la vindicte populaire, etc…

Mesdames, Messieurs,

Je souhaiterais simplement attirer votre attention sur un fait qui nous préoccupe beaucoup, nous, les victimes du harcèlement organisé et des agressions électromagnétiques à distance.

Avec l’objectif de justifier leurs sales besognes et leur donner un visage d’honorabilité, nos bourreaux s’infiltrent partout, par tous les moyens, et font pression sur nos différents contacts, pour leur faire croire que nous ne méritons pas leur soutien.

Ils ont un pouvoir de persuasion tel que leurs chasses aux sorcières, leurs mises au pilori, leurs campagnes diffamatoires et calomnieuses et la vindicte populaire contre des citoyens totalement innocents fonctionnent à la perfection, puisque, très souvent, les personnes dont nous sollicitons de l’aide ne donnent plus signe de vie, après un premier geste d’offre d’assistance.

Comme la majorité de mes compagnons d’infortune, je subis quotidiennement le harcèlement collectif d’individus qui s’érigent en justiciers de leur rue, de leur quartier, de leur ville ou de leur région et qui se rassemblent en petits groupes pour se donner de l’importance. Ils ont subi un lavage de cerveau tel qu’ils sont persuadés d’accomplir ce qu’ils croient être une haute et noble mission, en se donnant corps et âme à un incroyable harcèlement impitoyable et sans fin. Ils ignorent d’une part, qu’on leur a menti et d’autre part, ils doivent se rappeler qu’il ne leur incombe pas, de toute manière, de rendre la justice.

Toutes ces personnes qui se sont laissées influencer et berner par un groupe de mafieux ne comprennent-elles pas que, lorsqu’elles harcèlent des citoyens innocents, elles commettent un véritable crime ? Ne se demandent-elles pas une seule fois, si tout ce qu’on leur raconte est vrai ? Ont-elles accepté d’être complices par appât du gain ou par désir de jouer au justicier ? Les raisons importent peu. Dans un cas comme dans l’autre, elles sont totalement complices d’un crime cruel et lâche contre des citoyens innocents et sans défense.

Je peux vous assurer et déclarer sur l’honneur que, comme la majorité de mes compagnons d’infortune, je n’ai jamais commis un crime quel qu’il soit, je n’ai jamais été condamné pour un seul délit, ni même soupçonné d’un acte censurable ou suspect.
En revanche, je peux dire qu’il n’est pas impossible que, même en certains hauts lieux officiels, on ait déjà pu salir mon nom et ma réputation, d’une manière ou d’une autre.

Nous espérons pouvoir encore compter sur votre soutien et votre assistance.

Vous pourriez lire également le témoignage de Geral Sosbee qui aborde ce sujet.
https://rudy2.wordpress.com/ex-fbi-agent-geral-sosbees-testimony-in-various-languages/

__________________________________

https://rudy2.wordpress.com/letter-sent-to-various-authorities-worldwide-english-francais-espanol-deutsch-ellinika/

Kopie eines Briefes, der an bestimmte Behörden geschickt wurde.

Betreff: Rufmord, Verleumdung, rachsüchtige Strategien von Bürgern,u.s.w….

ich möchte Sie auf eine Tatsache Aufmerksam machen, die uns,die Opfer der organisierten Belästigung und der elektromagnetischen Angriffe aus der Distanz sehr beunruhigt.

Mit dem Ziel ihre schmutzigen Aktionen zu rechtfertigen und ihnen eine noble Farbe zu geben, infiltrieren unsere Henker mit allen Mitteln überall unsere verschiedenen Kontakte und üben Druck aus , um ihnen glauben zu machen, dass wir ihre Unterstützung nicht verdienen.

Sie haben solche Überzeugungsmacht, dass ihre Hexenjagden, ihre Anprangerungen , ihre diffamatorischen und verleumderischen Kampagnen gegen völlig unschuldige Bürger perfekt funktionieren, denn sehr oft geben die Personen, um deren Hilfe wir bitten, keine Lebenszeichen mehr nach ihrer ersten Geste des Beistandsangebots.

Wie die Mehrheit meiner Leidensgenossen, erleide ich täglich die kollektive Belästigung von Individuen , die sich zu den Verfechtern der Gerechtigkeit von ihrer Straße, von ihrem Bezirk, von ihrer Stadt und von ihrer Region hervorheben und die sich in kleinen Gruppen sammeln, um sich wichtig zu machen.

Sie scheinen eine solche Gehirnwäsche erlitten zu haben, dass sie sich dazu überreden lassen, zu glauben eine hohe und adlige Mission zu erfüllen, indem sie sich mit Leib und Seele einer endlosen, gefühllosen und sadistischen Quälerei hingeben.
Einerseits wissen sie nicht, dass man sie anlügt, und andererseits, ist es wichtig dass sie sich daran errinnern, dass es ihnen auf jeden Fall nicht obliegt, Justiz zu üben.

Können alle diese Personen, die sich von einer Mafiosigruppe beeinflussen und zum Narren halten lassen nicht verstehen , dass wenn sie unschuldige Bürger bedrängen, sie ein richtiges Verbrechen begehen ? Fragen sie sich nicht ein einziges Mal, ob alles was man ihnen erzählt, richtig ist ? Akzeptieren sie es sich mitschuldig zu machen durch die Verlockung des Geldes oder als scheinbarer Verfechter der Gerechtigkeit ?
Die Gründe sind zweitrangig. Auf jeden Fall sind sie absolut an einem grausamen und feigen Verbrechen gegen unschuldige wehrlose Bürger mitschuldig.

Ich kann Ihnen bei meiner Ehre versichern, dass ich, wie die Mehrheit meiner Leidensgenossen, niemals ein Verbrechen begangen habe oder mir in irgendeiner Form etwas zu Schulden habe kommen lassen.
Deswegen kann ich sagen, dass es nicht unmöglich ist, dass man, sogar in bestimmten offiziellen höheren Kreisen, meinen Namen und meinen Ruf, auf die eine oder andere Art beschmutzt hat.

Wir hoffen immer noch dass wir auf Ihre Unterstützung und Ihren Beistand zählen können.

P.S. Sie können auch die Zeugenaussage von Geral Sosbee  lesen, die an dieses Thema herangeht.
https://rudy2.wordpress.com/ex-fbi-agent-geral-sosbees-testimony-in-various-languages/
_______________________________________

https://rudy2.wordpress.com/letter-sent-to-various-authorities-worldwide-english-francais-espanol-deutsch-ellinika/

 

Αντίγραφο επιστολής που έχει αποσταλεί σε ορισμένες αρχές.

Θέμα: ηθική δολοφονία, συκοφαντία-δυσφήμιση, στρατηγική της λαϊκής ετυμηγορίας, κτλ…

Κυρίες, Κύριοι,

Θα ήθελα απλά να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα γεγονός που ανησυχεί ιδιαίτερα εμάς τα θύματα οργανωμένης παρενόχλησης και εξ αποστάσεως ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων.

Προκειμένου να δικαιολογήσουν έως και να καταξιώσουν τα ποταπά έργα τους, οι δήμιοί μας που διαθέτουν τα μέσα να διεισδυουν διηθούνται παντού, καταφέρνουν σχεδόν πάντα να ασκούν πιέσεις στους υποστηρικτές μας για να τους κάνουν να πιστέψουν ότι δεν αξίζουμε την υποστήριξή τους.

Η δύναμη της πειθούς τους λαμβάνει τη μορφή του κυνηγιού μαγισσών, της διαπόμπευσης, των εκστρατειών δυσφήμισης και συκοφαντίας και της λαϊκής καταδίκης εναντίον εντελώς αθώων πολιτών και μάλιστα με πολύ αποτελεσματικό τρόπο: πολύ συχνά, τα πρόσωπα των οποίων τη βοήθεια ζητούμε, μετά την πρώτη συνεργασία, παύουν να δίνουν σημεία ζωής.

Όπως η πλειονότητα των συνδυστυχέων , υφίσταμαι καθημερινά ομαδική παρενόχληση από άτομα που αυτοανακηρύσσονται κριτές της οδού, της συνοικίας, της πόλης ή της περιφέρειάς τους και τα οποία οργανώνονται σε μικροομάδες για να φανούν πιο σημαντικά.

τα άτομα αυτά έχουν υποστεί μια τέτοια πλύση εγκεφάλου ώστε να έχουν πειστεί πως εκπληρώνουν μιαν υψηλή και ευγενή αποστολή , επιδιδόμενοι ψυχή τε και σώματι σε μιαν απίστευτη παρενόχληση , ανελέητη και χωρίς τέλος.

Όλοι όσοι αφέθηκαν στην επιρροή και την κοροϊδία μιας ομάδας μαφιόζων, δεν καταλαβαίνουν ότι, παρενοχλώντας αθώους πολίτες, διαπράττουν πραγματικό έγκλημα; Δεν αναρωτιούνται ούτε μια φορά, αν όσα τους λένε είναι αλήθεια; Δέχτηκαν να γίνουν συνένοχοι υπό το δέλεαρ του κέρδους ή από επιθυμία να παίξουν τον ρóλο του κρητή ; Τα αίτια δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Σε κάθε περίπτωση, τα άτομα αυτά είναι καθόλα συνένοχοι ενός στυγνού και άνανδρου εγκλήματος ενάντια αθώων και ανυπεράσπιστων πολιτών.

Αφενός αγνοούν ότι τους είπαν ψέμματα και αφετέρου πρέπει να θυμηθούν ότι ούτως ή άλλως δεν αποτελεί αρμοδιότητά τους να αποδίδουν δικαιοσύνη.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω και να σας δώσω τον λόγο της τιμής μου ότι, όπως η πλειονότητα των συνδυστυχέων μου, δεν διέπραξα ποτέ οποιοδήποτε έγκλημα, δεν καταδικάστηκα ποτέ για κανένα αδίκημα και δεν υπήρξα καν ύποπτος καταδικαστέας ή ύποπτης πράξης.

Αντιθέτως, μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιθανό το όνομά μου με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να έχει ήδη σπιλωθεί σε επίπεδο υψηλών κύκλων.

Ελπίζουμε ότι μπορούμε ακόμα να υπολογίζουμε στην υποστήριξη και την βοήθειά σας.

 

Μπορείτε να διαβάσετε και τις μαρτυρίες του Geral Sosbee που προσεγγίζουν το ίδιο θέμα.

https://rudy2.wordpress.com/ex-fbi-agent-geral-sosbees-testimony-in-various-languages

_________________________________

https://rudy2.wordpress.com/letter-sent-to-various-authorities-worldwide-english-francais-espanol-deutsch-ellinika/

 

Copia di una lettera inviata ad alcune autorità

Oggetto: assassinio morale, calunnie-diffamazione, strategia della vendetta popolare, “ad vilipendium pubblicum”, ecc.…
 
Signore, Signori,
desidererei semplicemente richiamare la vostra attenzione su un fatto che preoccupa molto noi vittime della molestia organizzata e delle aggressioni elettromagnetiche a distanza.
 
Con l’ obiettivo di giustificare i loro compiti sporchi e dare loro una parvenza d’ onorabilità, i nostri aguzzini s’infiltrano ovunque, con tutti i mezzi, e fanno pressione sui nostri vari contatti, per fare loro credere che non meritiamo il loro sostegno.
Hanno un potere di persuasione tale che la loro caccia alle streghe, le loro azioni volte a mettere alla pubblica berlina, le loro campagne diffamatorie e calunniatorie e la vendetta popolare contro cittadini assolutamente innocenti funzionano alla perfezione, poiché molto spesso le persone da cui sollecitiamo aiuto non dànno più segno di vita, dopo un primo gesto di offerta di aiuto.Come la maggior parte dei miei compagni di sofferenze, io sono, ogni giorno, un bersaglio delle attivita’ di stalking organizzato condotte da persone che si ergono a giustizieri della loro strada, del loro distretto, e della loro regione, e che si riuniscono in piccoli gruppi per darsi maggiore importanza.

Costoro hanno subito un lavaggio del cervello tale che sono convinti e realmente credono che le azioni che vanno compiendo siano per un’alta e nobile missione, dandosi anima e corpo in azioni e comportamenti infinitamente molesti e spietati.Costoro ignorano da una parte che si è mentito loro ma dall’altra parte, devono ricordarsi che non spetta loro, in ogni modo, rendere giustizia.

Non comprendono queste persone, che si sono lasciate influenzare e ingannare da parte di un gruppo di mafiosi che , quando incalzano e braccano cittadini innocenti, commettono un vero crimine?
Non si chiedono mai una sola volta se tutto ció che è stato raccontato loro è vero?
Hanno accettato di essere complici per attrattiva del lucro o per desiderio di giocare al giustiziere?

Le ragioni importano poco.
Sia in un caso come nell’ altro, sono totalmente complici di un crimine crudele e vile contro cittadini innocenti e senza difesa.

Posso garantirvi e dichiarare sul mio onore che, come la maggioranza dei miei compagni di sventura, non ho mai commesso nessun crimine , non sono stato mai condannato per una sola offesa, e mai nemmeno sospettato di alcun atto censurabile o sospetto.

In compenso, posso dire che non è impossibile che, perfino in alcune alte sfere ufficiali, si sia già potuto in un modo o un’altro macchiare il mio nome e la mia reputazione.

Spero di potere ancora contare sul vostro sostegno e la vostra assistenza. 

P.S. Vi esorto a leggere anche la testimonianza di Geral Sosbee che affronta quest’argomento.

https://rudy2.wordpress.com/ex-fbi-agent-geral-sosbees-testimony-in-various-languages

__________________________________

https://rudy2.wordpress.com/letter-sent-to-various-authorities-worldwide-english-francais-espanol-deutsch-ellinika/

Em português

Cópia de uma carta enviada a várias autoridades

Assunto: assassinato de caráter, calúnia, difamação, linchamento e julgamento populares, etc..

Exmo.(a) Sr.(a)

Gostaria simplesmente de chamar a sua atenção a um facto que muito nos importuna, as vítimas de perseguição organizada e de ataques remotos por amas electro-magnéticas.

Com o objetivo de justificação, elevação e enobrecimento do seu procedimento imundo, os nossos perpetradores infiltram-se em todo lado, por todos os meios possíveis, e pressionam todos os nossos contactos, fazendo-os acreditar que não merecemos o seu apoio.

Eles tem um tal demoníaco poder de persuasão, que a sua caça às bruxas, o seu pelourinho público, a sua difamação, a sua calúnia e o linchamento e julgamento populares de cidadãos inocentes funciona perfeitamente. Frequentemente, as pessoas a quem pedimos ajuda não dão mais sinais de vida, após inicialmente a terem oferecido.
Como a maioria dos meus companheiros de infortúnio, sou objecto de perseguição por grupos que se tomaram como os juizes da sua rua, do seu distrito, da sua cidade e da sua região e que se juntam em pequenos grupos para armarem em importantes. Eles sofreram lavagens cerebrais a tal ponto que são persuadidos a cumprir o que acreditam ser uma missão importante e nobre dedicando-se de corpo e alma a um assédio impiedoso e interminável. Por um lado desconhecem que lhes mentiram, e por outro, deviam lembrar-se de que não é incumbência deles administrar a justiça, de qualquer modo.
Estas pessoas não sabem que, ao serem influenciadas e enganadas por um grupo de mafiosos, ao atormentarem cidadãos inocentes, estão a cometer um crime? Não se interrogam uma única vez se tudo que lhes é dito é verdadeiro? Que aceitaram compartilhar lucros ou apenas desejando “brincar aos juizes”? Não importam as razões, em qualquer caso são cúmplices de um crime cruel e covarde, contra cidadãos inocentes e indefensos.
Dou a minha palavra de honra que, como a maioria dos meus companheiros de infortúnio, nunca cometi um crime, nunca fui condenado por uma única ofensa, nem sequer suspeito de qualquer acto censurável.
Contudo, posso dizer que não é impossível que, até em algumas altas esferas oficiais, já possam ter manchado o meu nome e a minha reputação de um maneira ou de outra.
Esperamos ainda poder contar com a sua ajuda e o seu apoio.

https://rudy2.wordpress.com/letter-sent-to-various-authorities-worldwide-english-francais-espanol-deutsch-ellinika/
Por favor leia também testemunho de Geral Sosbee relacionado com este tópico.
https://rudy2.wordpress.com/ex-fbi-agent-geral-sosbees-testimony-in-various-languages/
 

Written by rudy2

October 18, 2009 at 19:36

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. BONJOUR, JE VIS EN GRECE, A THESSALONIQUE. ILS ME HARCELENT DEPUIS JANVIER 2018 AVEC UNE VIDEO SUR MA VIE PRIVEE. EN PLUS, JE RECOIS DES MENACES. ILS DISENT QU’ILS VONT ME DEFIGURER OU ME COUPER LES PIEDS. ILS ME MENACENT EN DISANT QUE MES PROCHES VONT MOURIR. JE DEMANDE VOTRE AIDE. MERCI

    chryssi kampa

    September 8, 2018 at 16:37

  2. Mon harcèlement de 8 mois, c’est le dernier. Ils me harcèlent depuis 30 ans. J’étais obligée de prendre des psychotropes. A cause de cela, “mes yeux se fermaient” et je suis tombée, plusieurs fois, dans la rue. J’ai travaillé a l’Université Aristote de Thessalonique, je pouvais faire mes cours mais avec une énorme anxiété. Maintenant, je suis à la retraite,j ai un cancer du sein c-erb-b2-agressif-, mais ils continuent le harcèlement,jour et nuit, depuis janvier 2018.

    chryssi kampa

    September 8, 2018 at 17:32


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: